МФ ще предложи на допълнителен аукцион на 24 март четиригждищен ДЦК в обем на 30 млн. лв.

Във връзка с отчетения силен инвеститорски интерес на пазарните участници на проведения на 15 март аукцион за продажба на петгодишни държавни ценни книжа /ДЦК/, с остатъчен матуритет от приблизително 4 г., Министерство на финансите взе решение на 24 март 2010 г. да проведе допълнителен аукцион за пласиране на още 30 млн. лв. книжа за емисия BG 20 300 09 117.

Решението за преотваряне на емисията е продиктувано от засиления интерес на инвестиционната общност на последния аукцион за продажба на книжа от тази емисия на 15 март 2010 г., при който подадените заявки надхвърлиха предложеното количество над 2 пъти (коефициент на покритие на аукциона 2.24). Постигната доходност на аукциона на 15 март е 4.07%, което представлява намаление от 65 процентни пункта спрямо реализираната доходност от същата емисия през м. януари 2010 г. (4.72%). Успоредно с намаляване на постигнатата доходността беше регистрирано и стесняване на спреда към германските бундесбондове, възприемани от инвеститорите като еталонна мярка за безрискова норма на възвръщаемост. Постигнатият спред от 2.25% спрямо бенчмарковите бундове със сходен матуритет  (текуща доходност от 1.82%) е най-нисък в сравнение с проведените аукциони за продажба на ДЦК деноминирани в лева от 2008 г. насам.

Министерството на финансите оценява доверието, което инвестиционна общност оказва към провежданата от правителството политика в областта на публичните финанси и в желанието си да продължи провежданата гъвкава и адекватна на пазарната среда емисионна политика взе решение да отговори на търсенето като преотвори емисията на 24 март 2010 г. в обем от 30 млн. лв.

Условията за предстоящия аукцион са обявени на интернет страницата на фискалния агент на правителството Българска народна банка – http://www.bnb.bg/ „Фискален агент“, „Еднократна информация“, „Условия на предстоящ аукцион“.