МРРБ проведе 2 двудневни обучения за работа със софтуер за уеб

Общата цел на обученията беше да се осигури ефективно използване на публичните ресурси в областта на регионалното развитие и благоустройството в специфични области от компетенцията на МРРБ чрез аутсорс на услуги в обществена полза и публично – частно партньорство (ПЧП). Обучението включваше организиране, логистика – консумативи и обучителни материали и повишаване на знанията на 2 групи по 30 служителя на МРРБ.

Специфичните цели на обученията бяха да бъдат проведени обучения на администратори за работа със софтуера., както и да бъдат изработени и проведени на обучение на място на потребители за работа с формите за инвеститорски интерес.

Двете обучения  включваха следните режими за обучаемите:
• Демонстрация – предоставя на обучаемия списък от стъпките и действията, които трябва да се извършат за правилното попълване на съответната форма или администриране на системата. В този режим обучаемият вече може безпрепятствено да следва последователността от стъпки, като за всяка една стъпка му се предоставя възможност да получава допълнителна информация.
• Самостоятелно изпълнение на последователност от стъпки – в този режим на обучаемия се предоставя възможността сам да упражни процеса по попълване на формите с предварително уточнени параметри, както и процесите по администриране на софтуера.
• Изпит – в този режим бяха тествани уменията на обучаемите за работа със съответната форма или администриране на софтуера, като бяха насърчени самостоятелно да изпълнят последователностите от действия.