МРРБ проведе Национална конференция по проект на Оперативна програма „Административен капацитет”

На 5 февруари (петък) 2010 г., Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) проведе Национална конференция по проект на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) в хотел „Дедеман Принцес Хотел София”, на която представи целите на Европейския Социален Фонд (ЕСФ) и на ОПАК, както и популяризира изпълнените дейности и постигнатите резултати по проекта.

При откриването на Националната конференция, ръководителят на проекта и главен секретар на МРРБ Галина Тодорова каза, че в рамките на проекта МРРБ направи възможното по ясен и разбираем начин да се обяснят механизмите за превенция на рисковете при прилагане на процедурите и подходите за публично – частно партньорство в сферата на регионалното развитие и благоустройството. „Основната политика на Европейския съюз е популяризиране и информиране на обществеността. Международната практика показва, че публично-частното партньорство (ПЧП) е един от успешните финансови инструменти за осигуряване на инвестиции в обществената инфраструктура, когато държавния и общинските бюджети не разполагат с необходимия финансов ресурс и искат да осигурят по-добра стойност на вложените обществени средства”, завърши г-жа Тодорова.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството избира модерен път на изграждане на административния капацитет на своите служители. Именно поради тази причина при изпълнението на проект „Оптимално изпълнение на обществените функции в сферата на регионалното развитие и благоустройството чрез аутсорс на услуги в обществена полза и публично – частно партньорство“, по който МРРБ е бенефициент,  се обръща внимание на разпространение на постигнатите резултати, на Оперативна програма „Административен капацитет” и на Европейския социален фонд.

Популяризирането на изготвените методологии и информационна системи допринесе за по-голямата осведоменост на самата администрация за случващите се промени, и е добра предпоставка за гражданите и бизнеса да се възползват от постигнатите резултати по проекта. От другата страна доброто популяризиране на извършваните в рамките на проекта дейности и резултатите от него създаде положителна обществена нагласа за промените настъпващи в целевите административни структури.

Процесът на ПЧП изисква съгласувана политика, която да се определят ясни цели и принципи, определя проектите, поставя реалистични цели и средствата за постигането им, с общата цел да спечели подкрепата на населениетоза ПЧП. Разработването на ефективни инструменти за прилагането на публично-частно партньорство и изграждането на практически умения по прилагането им,  ще създаде  увереност в бизнеса и неправителствения сектор и ще стимулира участието им в този процес. От своя страна, администрацията ще бъде подготвена да предложи равностойно партньорство за работа с инструментариума на аутсорса и ПЧП. Посочени са стъпка по стъпка необходимите дейности за формулиране и изпълнение на ПЧП в рамките на идентифицираните дейности от компетенциите на МРРБ, т.е. обхваща всички етапи – идентифициране на необходимостта от ПЧП избор на партньор изпълнение на обществената услуга мониторинг на дейностите и оценка на ефективността им. Акцентирано е върху изграждането на капацитета на МРРБ за прозрачно и отчетно възлагане на проектите в обществена полза, като основно предизвикателство е очертано  изграждането на умения в правителствения сектор за прозрачно и успешно възлагане на състезателни процедури.

Проведената Национална конференция по проекта допринесе за споделяне на опит с други административни структури и представи разработени вече добри практики, както и изгради обществени нагласи за прилагането на наръчника и инструментариума. Бяха популяризирани целите и дейностите по проекта, както и на ОПАК, и на Европейския социален фонд.

Национална Конференция „Актуални въпроси на приложението на ПЧП в сферата на регионалното развитие и благоустройството”, беше организирана с цел легитимиране на резултатите и разпространение на ефекта от разработените продукти по проекта за изграждане на административен капацитет и мултиплициране  прилагането на Наръчника на аутсорса и (ИА-ПЧП). Като участници в конференцията присъстваха представители на държавната администрация на национално и местно ниво, представители на бизнеса, на общините, както и народни представители.