Мотивация на емисията на варанти и конвертируеми облигации

Мотивация на емисията на варанти и конвертируеми облигации – те позволяват на фирмите да емитират облигации като прикрепят към тях по-ниска цена. Да възможност на компаниите да емитират обикновени акции при по-висока цена от текущата в някакъв бъдещ момент. По този начин конвертируемите облигации и облигациите с варанти представляват отложени продажби на обикновени акции. Тези мотиви се свързват с 2 типа поведение:
– поведение на търсещите евтини пласменти
– поведение на търсене на високо рентабилни пласменти
На евтиния пазар няма евтин пласмент. Конвертируемите облигации и облигации с варанти могат да бъдат по евтин начин за финансиране отколкото издаването на акции и обикновени облигации.
Ако фирмата просперира емитирането на конвертируемите облигации може да се окаже по-лошо решение от издаването на обикновени облигации и по-добро от издаването на обикновени акции.
Ако компанията е в лошо състояние емитирането на конвертируеми облигации е по-добро от издаването на обикновени облигации и по-лошо от издаването на обикновени акции.