МОСВ подпомага общините в подготовката на проекти за 23-те регионални депа за отпадъци

Експерти на МОСВ провеждат редовни срещи с всяка от общинските администрации в хода на подготовката на проекти за 23-те регионални системи за управление на отпадъците, предвидени за финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”. За всеки проект поотделно се идентифицират проблемите, свързани с бъдещото изграждане на регионалните депа за отпадъци, с цел общините да бъдат подпомогнати за всички стъпки и изисквания, за да подготвят качествени проекти.
С постановление на Министерски съвет от август м.г. средствата от Оперативна програма «Околна среда» за сектор „Отпадъци” на обща стойност 367 милиона евро се фокусират в изграждането на 23-те регионални системи за управление на битовите отпадъци.
Срещите имат за цел да определят напредъка на проектите и да се обсъдят възможните начини за преодоляване на трудностите, които общините изпитват в процеса на подготовка на проектите. Те произтичат от:
• Недостатъчно познаване на екологичното законодателството, което затруднява провеждането на процедурите за ОВОС, оценка на съвместимостта и издаване на комплексно разрешително.
• Невъзможност да се определи площадка за съоръженията. От една страна, липсват подходящи терени, но от друга, се проявява значимо обществено неразбиране и неприемане.
• Трудности при промяната на предназначението на земята, определена за площадка на съоръжението. Поради ограничения да не се намира в близост до урбанизираната територия и изисквания за отстояния с цел опазване на живота и здравето на хората, площадките често се намират в горски фонд или на земеделска земя. Процедурите отнемат много време и спъват развитието на проекта, защото докато не е решена площадката, не може да стартира реалното изготвяне на проекта.
• Трудности при отчуждаването на частни терени. Тези процедури изискват много време и средства и често са основна спънка в процеса на подготовка на проектите.
• Нежелание на общините да си сътрудничат, което възпрепятства вземането на решения.
• Нереални желания на общините по отношение на съоръженията, които да се включат в регионалните системи. Общините трудно осъзнават, че скъпите първоначални инвестиции, макар и финансирани с безвъзмездни средства, не винаги водят до по-ниски експлоатационни разходи.
Подготовката на качествен проект изисква съвместени усилия на местната власт, централната администрация и на бизнеса в качеството им на консултанти при изготвяне на проектните предложения. По време на работните срещи се конкретизират изискванията към всеки проект поотделно и детайлно се изясняват етапите в подготовката на проектните предложения. На всяка община се представят подробно допустимите за финансиране дейности, допустимите по програмата разходи, както и начина на кандидатстване и необходимите документи.
В резултат са изпратени първите три покани за кандидатстване към общините Ботевград, Перник и София, като Столична община успя да подготви и подаде своя проект 1 месец преди изтичане на крайния срок за внасянето му в МОСВ. Предстои изпращането на покани до регион Бургас и регион Видин; най-забавена е подготовката на региони Стара Загора и Пазарджик. Предвижда се срещите с всяка от общините да станат ежемесечни.