Модел „Токио“ за селекция на пакет от акции

Модел „Токио“ за селекция на пакет от акции – теоретически основи на модела дава теорията на Марковиц за портфейлната селекция, обаче тя има 2 несъвършенства – къде точно да се разположи желаният портфейл по ефективния фронт и че показателя „ri“е основание за прогнознни данни, което е твърде относително. През 1991 година в Япония  Komo  и  Yamazaki създават производен модел базиран на показателя средно линейно отклонение. Той изглежда така:
?rj . Xi >= R0
Етапите тук са:
– определяне на инвестиционният хоризонт
– проиграване на математическия модел
– съставяне на портфейл от акции
Предимствата на модела са:
– еднозначност
– простота
– гъвкавост
Недостатъци на модела:
– използват се исторически данни за прогнозиране на бъдещи периоди
– моделът минимизира риска при определено ниво на възвращаемост, определено субективно от инвеститора.