Модел „Свищов“ за селекция на пакет от акции

Модел „Свищов“ за селекция на пакет от акции – моделът съчетава теорията на Марковиц и САРМ. Идеята е ако възвращаемостта от една акция е:
формула 7
ri = rf + (rm – rf).b + Ei
то инвеститора не може да въздейства върху систематичния риск
ri = rf + (rm – rf).b
а само върху несистематичния риск (Еi)
Етапи на модела:
– избор на желаната величина на коефициента „бета“ за бъдещия портфейл
– съставяне на всички възможни комбинации
bp = ?wi . bi ; bp =
– избор на най-подходяща комбинация
Предимства на модела:
– разделяне на риска на ситематичен и несистематичен и посредством него се минимизира систематичния риск.
Недостатъци на модела:
– свързва се със същността на САРМ като става статистически модел.