Модел за изграждане на имунизиран протфейл от облигации

Модел за изграждане на имунизиран протфейл от облигации – тук се прави такъв подбор на облигации, които да доведат до защита на доходите от облигации срещу риска от промяната на лихвения процент.
Етапи на модела:
– определяне на инвестиционният хоризонт
определяне на облигациите, които ще бъдат наблюдавани
D2 = ?t2 . Mt
– изчисляване на М-квадрата
M2 = ?(t-H)2.xt
– изравняване на инвестиционният хоризонт на втората дюрация
Dp2 = H2
– съставяне на оптимизиран портфейл
Mp2 = ?Mi.Wi2
Предимства на модела:
– пасивност
– имунизираност
– простота
– всеобхватност
Недостатъци на модела:
– обективно проявяваща се неточност на модела
– имунизира не само намалението, но и увеличението на доходите
– той не отразява риска от неизплащане на задълженията и от принудителното изкупуване.