Митнически контрол

Митническият контрол представлява система от дейности предхождащи процеса на обмитяването на стоките. Той цели да се осигури пълното обмитяване на стоките и в същото време да не се допуска контрабандно движение на стоки.
Обект на митническия контрол е движението на стоките от границата до техния собственик. за осъществяването на това е изградена митническа администрация, която е основния субект на митническия контрол.
1.Митнически контрол по вноса – най-важната част от дейността на митницата. Поради спецификата на дейностите митническият контрол по вноса при физическите и юридическите лица има различни измерения.
-митнически контрол по внос на физически лица. Основен принцип на митническо облагане на физическите лица е стоките потребявани от тях да не се обмитяват.
-Особености на митническия контрол по внос на юридически лица. Основният принцип на митническия контрол по вноса от юридически лица е създаване условия за пълно изпълнение на задачите и целите заради, които е въведено митото. Митническият контрол по вноса от юридически лица цели създаване на условия за осуетяване на бягство от плащане на митото.
От основните  задачи на митническия служител при контрола на юридически лица включват: защита на националното производство, защита на фиска, подготовка на стоките за обмитяване.
2.Митнически контрол по износа. Държавата е натоварила митническите власти да бъдат коректни контрольори по спазването на външно-търговския режим. Митническият служител спазва определени принципи в своята работа, като премахване на всички пречки пред износа, недопускане на контрабандно пренасяне на стоки, защита на вътрешни пазари.