Министър.

Министърът е централен едноличен орган на изпълнителната власт със спициална компетентност, който ръководи отделно министерство, с изключение на министъра по европейските въпроси. За министър може да бъде избиран всеки български гражданин, който отговаря на изискванията за народен представител. Фигурата възниква по системата на непряката избириемост, полага клетва и се подписва клетвен лист. Правното положение на министърът е уредено по начин, който посочва, че от една страна, той е член на МС, а от друга -самостоятелен централен орган на изпълнителната власт. В първото си качество няма статут на самостоятелен орган и не издава самостоятелни юридически актове, а актове, които изхождат от МС. В качеството си на самостоятелен държавен орган министърът упражнява властнически правомощия и издава самостоятелни юридически актове – правилници, наредби, инструкции, заповеди. В това си качество министърът ръководи, координира и контролира цялостната дейност на министерството. По време на мандата си не може да осъществява друга държавна служба. За своите действия носи политическа отговорност пред НС. Министрите могат да носят наказателна отговорност. Министрите осъществяват политиката на правителството в ръководената от тях сфера на обществения живот в съответствие с програмата и актовете на МС и указанията на министър-председателя. Правомощията на министрите се прекратяват с тези на НС или предстрочно при отставка,   смърт,  трайна  невъзможност да  изпълнява  своите функции, вот на недоверие, по инициатива * на министър-председателя от НС при извършване на промяна в правителсвото, при всички основания, с които пада цялото правителство.

Председател на държавна агенция. Възниква по системата на назначаването от министър-председателя за срок от 5 години. Отчита се пред МС, а не пред парламента. Самата държавна агенция възниква с решение на МС, безсрочно. Издават общи ненормативни и индивидуални актове.

Директор на изпълнителна агенция. Назначават се от съответния министър, съгласувано с министър-председателя, за срок от 5 години. Издават индивидуални административни актове.