Министър Трайков участва в неформална среща на търговските министри от ЕС

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков участва в неформална среща на търговските министри на държавите-членки на ЕС на 21 февруари в Брюксел. Основна тема на обсъждане бяха търговските приоритети и предизвикателства в рамките на мандата на новата Европейска комисия.

В краткосрочен и средносрочен план, основните въпроси в областта на търговската политика, включват завършване на многостранните търговски преговори в рамките на СТО от кръга Доха, както и заздравяване на отношенията с водещите търговски-партньори на ЕС –  САЩ, Китай, Япония и др. Един от главните приоритети е също разширяването на рамката от Споразумения за свободна търговия между ЕС и други търговски партньори. Сред предстоящите задачи се включва завършването на преговорите със страните от Съвета за сътрудничество в Залива, както и със страните от Централна Америка, Андската общност, Канада, Украйна, ASEAN и Индия. Виждането на търговските министри е, че следва да се продължи политиката на сключаване на двустранни търговски споразумения между ЕС и водещите търговски партньори, които да допълват резултатите от многостранните търговски преговори.

Приоритет на търговската политика на ЕС е сключването на парафираното през м. октомври 2009 г. Споразумение за свободна търговия между ЕС и Корея, както и продължаването на икономическата и търговска интеграция между държавите.

Водеща роля ще има и политиката по отношение на преките чуждестранни инвестиции. По силата на Лисабонския договор въпросите, свързани с преките чуждестранни инвестиции са от компетентност на ниво ЕС. Едновременно с това действието на вече сключените двустранни инвестиционни договори с трети страни трябва да продължи до договарянето на ново споразумение от страна на ЕС. В тази връзка една от предстоящите задачи е обсъждане на приоритетите и партньорите, с които ЕС следва да договори инвестиционни споразумения.

С влизането в сила на Лисабонския договор основна роля в прилагането на търговската политика ще има и Европейският парламент. Това изисква засилено взаимодействие между всички участници в процеса на формиране и прилагане на търговската политика – Европейската комисия, Съвета, държавите-членки и Европейския парламент.