Министър Тотю Младенов подписа днес заповед за прилагането на браншов колективен трудов договор

Министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов подписа днес, 16 февруари 2010 г., първата си заповед, с която разпростря прилагането на браншов колективен трудов договор – право, което му е предоставено с чл. 51, ал. 4 от Кодекса на труда. Браншовият колективен трудов договор е сключен между Съюза на “ВИК” операторите в България, Федерацията “Строителство, индустрия и водоснабдяване” – “Подкрепа” и Националния браншов синдикат “Водоснабдител” – КНСБ.

Със заповед № РД.01-161 от 16.02.2010 г. прилагането му е разпростряно във всички предприятия в икономическите дейности по КИД за 2008 г. – Е 36 “Събиране, пречистване и доставяне на води”, Е 37 “Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води” и по НКИД за 2006 г. – Е 41 “Събиране, пречистване и разпределение на вода”, до изтичане срока на неговото действие – 26 януари 2012 г.

Чрез разпростирането на действието му се гарантира защитата на правата на работещите във всички предприятия, в които до този момент браншовият колективен трудов договор не се е прилагал. По този начин те могат да ползват всички договорени в него условия – по-благоприятни размери на минималното основно трудово възнаграждение в бранша, на допълнителните трудови възнаграждения за нощен труд, за времето на разположение и за придобит трудов стаж и професионален опит, на платения годишен отпуск, на допълнителните отпуски, на средствата за СБКО, на обезщетенията по Кодекса на труда и др.

По силата на Кодекса на труда, когато колективен трудов договор на браншово равнище е сключен между всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите в отрасъла, министърът на труда и социалната политика може, по общо искане на всички тези организации, да разпростре прилагането на договора или на отделни негови клаузи във всички предприятия на бранша.

Предстои обнародване на заповедта в “Държавен вестник”.