Министър Тотю Младенов отговаря на въпрос от Кирил Гумнеров относно настояването на Турция за сключване на нова социална спогодба с Република България

За решаване на част от социалните въпроси между България и Турция, на 4.11.1998 г. е подписано Споразумение между правителството на България и правителството на Турция за изплащане на български пенсии в Турция, което влиза в сила от 1 март 1999 г. По силата на това споразумение от страна на България се изпълняват ангажиментите за изплащане на пенсиите, придобити по българското законодателство, на територията на Турция. Със сключването на това Споразумение България е изпълнила всички свои задължения да защити основните човешки права в социалното им измерение, регулирано от актовете на Съвета на Европа, по които тя е страна.

Съобразно разпоредбите на Споразумението българската страна едностранно, без съответен насрещен ангажимент от турската страна, гарантира и осъществява ползването на пенсионните права за осигурителен стаж, придобит в България, на територията на Турция.

Съобразно разпоредбите на Споразумението нашата страна гарантира и осъществява ползването на пенсионни права за осигурителен стаж, придобит в България, извън територията на България. Също така българската държава е предприела необходимите мерки да защити пенсионните права на всички лица, от и за които са правени осигурителни вноски за пенсии за старост и инвалидни пенсии и които понастоящем пребивават в Турция, придобити при действието на собственото й законодателство. Гражданството на лицето, получаващо пенсия, няма значение за нейното отпускане и изплащане.

Така получаваните пенсии са израз на солидарността на българската пенсионна система в рамките на държавното обществено осигуряване. Именно в рамките на този принцип и при реализиране на всички предпоставки на българското законодателство, лицата, пребиваващи в Турция, ползват пенсионните си права въз основа на осигурителните си периоди в България.

Изплащането на пенсии в Турция е сериозен ангажимент и само за 2009 г. България е изплатила 42 948 031, 28 лв. на 21 257 души в Турция. Общата сума, която е изплатена до момента възлиза на около 200 млн. евро, като всяка година се появяват нови правоимащи. Сумите за неправилно изплатени пенсии към месец януари 2010 г., които подлежат на възстановяване на България, са в размер на 562 145, 28 лв., за които турската страна не оказва изискваното от Споразумението съдействие /чл. 8, ал. 1 от Споразумението/.

Правилно сте информирани, че на срещата на Смесената комисия по нерешените въпроси в двустранните отношения с Турция, проведена на 18 май 2009 г. в Анкара, българската страна е изложила своите имуществени претенции, на което турската страна е противопоставила претенции за сключване на пълна социална спогодба.
Според турската страна основният въпрос не е в това да бъде ползван трудовият стаж от тези, които са го придобили изцяло в България, а в това, че има много други хора, които все още не получават пенсии. Турската страна е предложила въпросите да бъдат разделени в две подгрупи и работната подгрупа за сключване на всеобхватна социална спогодба да започне отделно работа по подписване на спогодбата. Това предложение не се приема от българската страна.

Въпреки категоричната позиция на българската делегация за недопустимост на разделянето на преговорите по имуществените и социалните въпроси, турската страна е връчила проект на двустранна Спогодба за социална сигурност с искане за становище. С писмо от 22 май 2009 г. на Министерството на труда и социалната политика беше препратен от Министерството на външните работи проектът на социална спогодба, връчен от турската страна, за становище и финансова прогноза за тежестите, които би породил за България.
Министерството на труда и социалната политика, на базата на направените анализи и разчети във връзка с представения проект, намира предложената всеобхватна спогодба за социална сигурност с Турция за непропорционална на интереса и правата на български граждани, които евентуално биха се възползвали от нея при работа в Турция и прогнозира, че тя ще доведе до твърде високи финансови ангажименти за страната ни.

Министерството на труда и социалната политика също така поддържа позицията, че не е налице изискване на международното право, нито ангажимент, произтичащ от преговорния процес за членство на Турция в ЕС, който да принуждава страната ни да пристъпи към преговори за сключване на такава спогодба.

В заключение бих искал да подчертая, че със стриктното изпълнение на Споразумението от 1998 г. за изплащане на български пенсии в Турция България е изпълнила всички свои задължения да защити основните човешки права в социалното им измерение, регулирано от актовете на международното право. С това можем да счетем за регулиран от страна на България въпросът за пенсионните права и свързаните с него хуманитарни права на лицата, изселили се от България в Турция. Задължения за страната ни да сключи и друга социална спогодба с Турция не възникват нито по силата на международното право, нито във връзка с преговорния процес за членство на Турция в Европейския съюз.

Със самите преговори по пакета открити въпроси в двустранните ни отношения с Турция е ангажирана Смесената комисия по нерешените въпроси, част от които е и групата по “имуществените и социалните въпроси”.