Министър Нона Караджова ще подпише договора за водния цикъл на Габрово

Министър-председателят Бойко Борисов ще постави официалния старт за изпълнение на интегриран проект за водния цикъл на град Габрово. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на община Габрово Томислав Дончев ще подпишат договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с което изпълнението на проекта стартира.

Церемонията ще се състои на 23 февруари 2010 г., вторник, от 11:30 часа, в Ритуална зала на община Габрово.

След проекта за водния цикъл на Враца, това е вторият голям инфраструктурен проект по Оперативна програма „Околна среда”, който получава положителна оценка от Брюксел. Решението на Европейската комисия, с което е одобрен за финансиране интегрираният проект за водния цикъл на град Габрово, е от 18 февруари 2010 г. Проектът, разработен от община Габрово, е на обща стойност 123,5 милиона лева. Съгласно регламента проектите на стойност над 25 милиона евро получават одобрение от Европейската комисия, след като преминат оценка на национално ниво.

Изпълнението включва реконструкция на съществуващите пречиствателни станции за питейни и за отпадъчни води, ремонт на 4 помпени станции и изграждане на една нова, рехабилитация на 75.8 км. от водопроводната мрежа, изграждане на 18.5 км нови гравитачни канали и рехабилитация на 21.6 км съществуващи канали.

Финансирането по оперативна програма „Околна среда” е в размер на 117,5 милиона лева, от които близо 94 милиона лева от Кохезионния фонд на ЕС и 23,5 милиона лева съфинансиране от държавния бюджет.

Срокът за усвояване на безвъзмездната помощ е до средата на 2015 г.

Градската пречиствателна станция обслужва населението на Габрово от около 63 хиляди жители и предпазва от замърсяване водите на река Янтра. С изпълнението на проекта ще се присъединят към процеса на пречистване 11 670 от жителите на града, от чиите домакинства непречистената отпадна вода се излива директно в прилежащи приемници, ще се преустановят здравните рискове за населението, ще се подобри качеството на ВиК услугите и жизнените условия като цяло. Очаква се подобрената ВиК система да осигури заетост за над 250 души.
Реализирането на целия проект е част от общата политика на МОСВ за постигане на екологичните стандарти и устойчиво развитие на населените места, като в същото време представлява принос за постигане на договорните ангажименти, поети от България към ЕС.