Министър Нона Караджова представи визия за изработване на национална стратегия за водния сектор

Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор е включена в правителствената програма за 2010 г. и подготовката за нейното разработване вече е в напреднала фаза. В ход е процедура на избор на изпълнител за разработване на стратегията.
Предвижда се този основополагащ документ да бъде готов и предложен за приемане от парламента до края на годината. В него са заложени принципите за открита и пред¬ска¬зуема политика за управление на водите, тяхното рационално използване и справедливото им разпределение за на¬се¬ле¬ни¬ето и икономиката на страната, както и опазването и възстановяването на ка¬чес¬т¬вото на водните ресурси. Стратегията залага изпълнение на ангажиментите, които страната е поела при присъединяването към ЕС. Това е свързано с водоснабдяване на населението, подмяна на водопреносната мрежа, за да се премахнат течовете и режимът за водоподаване в редица региони на страната, тоест да се осигури вода за всич¬ки граждани и стопански субекти, и то чрез установяване на социално поносима цена.
Това изисква финансов ресурс от порядъка на 10 – 12 милиарда лева, което определя необходимостта да се промени начинът на управление. МОСВ вече предприе действия за преструктуриране на управлението на целия финансов ресурс с цел във физически възможни срокове да бъде преодоляно изоставането в усвояване на средства от европейски фондове, така че да се гарантира ефективността на финансираните инфраструктурни проекти в сектор „Води”, а изборът на нови да се извършва според тяхната екологична целесъобразност и икономическа ефективност. Целта е да не се допусне безцелно харчене на пари, а средствата да бъдат оползотворени за националните екологични цели и приоритети.
Разработването на националната стратегия предвижда обстойни анализи от широк кръг специалисти, за да се определи как най-ефективно да се управляват водните съоръжения, така че да има достатъчно количество и гарантирано качество вода за питейно–битовите нужди, а водностопанските отрасли да се развиват при ефективно и интегрирано управление на ползваните от тях води.
До този момент съвместно с МРРБ са начертани необходимите действия за привличане на общините в управлението и развитието на ВиК отрасъла, за да започне реформиране на водния сектор по посока промяна в собствеността на активите в държавна и общинска и учредяване на асоциации на общините на регионален принцип.