Министър Найденов информира Министерския съвет за мерките за изпълнение на препоръките на ЕК за ПРСР

Министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов информира днес Министерския съвет за констатациите, направени при проведения одит на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за периода 01.04.2008г. – 30.06.2009 г. и предприетите мерки за изпълнение на препоръките на Европейската комисия. В доклада си министър Найденов посочва:

Във връзка с проведен одит относно Националната програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. (ЕЗФРСР)  – Ос 1 и Ос 3, касаещ прилагане на мерките по програмата за изминал период 01.04.2008г. – 30.06.2009 г. и получено писмо от Европейската комисия от 22.01.2010 г., Ви уведомявам, че в потвърждение на досега направените от нас констатации, одиторите на ЕК също са установили пропуски и непълноти, свързани с наредбите и процедурите, прилагани при изпълнение на ПРСР до юли 2009 г.

С оглед недопускане на финансови санкции от страна на ЕК, Управляващият орган по програмата е създал спешна организация за осъществяване на промени в нормативната уредба на ПРСР, в съответствие с дадените препоръки, а именно:

•    ясно и точно дефиниране в наредбите на термина „изкуствени условия”, което да позволи обективна преценка на експертите в РА при разглеждане на случаи със съмнения за изкуствено създадени условия за заобикаляне на правилата по програмата;

•    добавяне на текст в наредбите, в които да е отразено, че в случай, че предприятия партньори или свързани предприятия по смисъла на Закона за малки и средни предприятия са одобрени и/или подпомагани по реда на тези наредби,  то тяхната финансова помощ като общ размер не трябва да надхвърля максималния размер по съответната мярка.

•    да се дефинира, че трите оферти, които се ползват, като механизъм за удостоверяване на основателността на разходите, трябва да се отнасят само до един и същ артикул, когато това е приложимо.