Министърът на културата утвърди бюджетите на културните институти

Културните институти към Министерството на културата – театри, опери, музеи, училища по изкуствата, през 2010 година запазват нивото на фактическите си разходи от миналата година.
Министърът на културата Вежди Рашидов утвърди разпределението на бюджета на министерството за 2010 година. Предвидени са и средства за производство на филми, за подкрепа на значими културни събития и за дейности в областта на театралното и музикалното изкуство, музейното дело и книгоиздаването. За тези средства ще се кандидатства с проекти.
Бюджетът на Министерството на културата за 2010 година е 102 милиона лева, което е с 15 на сто по-малко от Закона за бюджета за 2009 година. Реално средствата за тази година обаче практически са на нивото на фактическите разходи за заплати и издръжка, усвоени през миналата година. Изключение правят само някои оперно-филхармонични дружества, при които делът на заплатите е много висок и идва основно от субсидии, а не от собствени приходи. Тези културни институти е наложително да оптимизират своите бюджетни разходи.
Министерството на културата осигури от началото на тази година допълнителни средства, с които ще разплати всички забавени задължения на културни институти в размер на около 4 милиона лева, останали неразплатени в края на миналата година.