Министрите на отбраната от Югоизточна Европа

moМинистри на отбраната от Югоизточна Европа се събраха днес, 21 октомври, в София, за да обсъдят въпроси на сигурността и сътрудничеството в региона. Международният форум бе открит от министър-председателя на Република България Бойко Борисов. Срещата бе домакинствана от министъра на отбраната Николай Младенов.

В приветствието си към участниците министър Младенов отбеляза, че тринадесетгодишното военно сътрудничество в Югоизточна Европа е уникално достижение, в което трябва да се инвестира в бъдеще. „Между нас има много различия, но фундаменталните рискове, пред които сме изправени, като организирана престъпност, нелегален трафик, корупция,  са рискове, с които трябва да се справим заедно”, каза министър Младенов. „Ние трябва да обмислим много внимателно как да превърнем нашата част от света – Югоизточна Европа, от периферия – в център на дискусии и дебати в областта на сигурността и военното сътрудничество”.

Инициативата на България за присъединяването на Сърбия и Черна гора като пълноправни членки на Процеса от срещи SEDM намери политическа подкрепа от всички държави-членки. Министрите приветстваха и присъединяването на Босна и Херцеговина като страна-наблюдател към инициативата Многонационални мирни сили от Югоизточна Европа (ММСЮИЕ).

На срещата днес ръководителите на делегации подписаха Споразумение за Координационния комитет в рамките на Процеса от срещи, Пети допълнителен протокол към Споразумението за ММСЮИЕ и приеха Съвместна декларация от срещата.

Споразумението за Координационния комитет на SEDM променя действащия досега рамков документ между държавите-членки като определя нови моменти в дейността на комитета и  на Секретариата на SEDM. Документът развива и основните насоки по отделните инициативи в рамките на SEDM и на процедурите по присъединяване на нови членове в Процеса от срещи.

С подписването на Петия допълнителен протокол към Споразумението за ММСЮИЕ страните изразиха одобрението си за осъвременяването на някои основни параметри по дейностите на ММСЮИЕ, включително и в структурата на Щаба на бригадата. С неговото приемане се актуализират и клаузи на Споразумението по отношение на финансовите, логистичните и организационните промени в дейността на бригадата.

С приемането на Съвместна декларация министрите на отбраната потвърдиха общото желание на страните-участнички форматът да остане открит за присъединяване и на други държави, които имат интерес да участват в него.

На срещата бе разгледана и дейността на бригада „Югоизточна Европа”. Беше направен изводът, че потенциалът на бригадата е по-голям от използвания до момента.  Министрите на отбраната одобриха годишния план и бюджета на бригадата за 2010 г., както и финансовата рамка и плана за дейността й до 2012 г.

След срещата се състоя пресконференция, в която взеха участие министърът на отбраната Николай Младенов, председателят на Политико-военния направляващ комитет и председател на Координационния комитет на Процеса от срещи SEDM Аню Ангелов и командирът на Бригада „Югоизточна Европа”  бригаден генерал Зибер Душко.

МО