Министерството на културата ще кандидатства за европейско финансиране

Министерството на културата ще кандидатства за европейско финансиране с проектно предложение по Оперативна програма „Административен капацитет” на тема: „Създаване на Национална стратегия за развитие на културата в Република България”.
Основната цел на проектното предложение е в тясна връзка със стратегическата цел на Оперативна програма „Административен капацитет”: „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост”. Основната и специфичните цели на проектното предложение кореспондират пряко с целите на подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, а именно – българските институции да се включват активно в изпълнението на новите приоритети, като разработват и съгласуват всички необходими национални документи при отчитане интересите на обществото. Основната цел на бъдещия проект е в тясна връзка със Закона за културното наследство и неговия чл. 12. ал. 2, който гласи: „Министерският съвет приема стратегия за управление и опазване на културното наследство и план за действие за срок 7 години по предложение на министъра на културата след широко обществено обсъждане с участието на заинтересовани научни, културни и неправителствени организации”.
Очакваните резултати са:
Изготвена стратегия с ясна визия за културната политика като неразделна част и инструмент на държавната политика; стратегически избор и координация между заинтересованите страни; ясно дефинирани приоритети; цели за постигането им и съответните практически действия и задачи, които да бъдат разпределени между отделните добре координирани звена.
Крайният срок за подаване на проектното предложение пред Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” в Министерство на финансите е до 1.06.2010 г., а минималният размер на безвъзмездната помощ е 250 000 лв.