Министерският съвет прие доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2009 г.

Правителството прие доклад за изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2009 г. В документа са отразени дейностите, осъществени от отговорните за изпълнението на програмата институции и ведомства, както и напредъкът по изпълнението на препоръките на Комитета за правата на детето на ООН.

Документът отчита дейностите и мерките по изпълнението на Националната програма за закрила на детето за 2009 г., като се основава на подадените отчети от всички държавни институции, ангажирани с политиките за деца в осем приоритетни области. Те са: „Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата”, „Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца”, „Подобряване на здравето на децата”, „Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация”, „Насърчаване на участието на децата”, „Свободно време и развитие на способностите на детето”, „Поддържане на националната информационна система” и „Изграждане, поддържане и развитие на националната гореща телефонна линия за деца”.