МЗ определи пределни нива на електромагнитните полета в жизнената среда

Четири зони за въздействие на електромагнитните полета ще се обособят у нас. Това се предвижда в проекта за Наредбата за максимално допустимите нива на електрически, магнитни и електромагнитни полета в честотния обхват от 0 Hz до 300 GHz, излъчвани от стационарни източници, както и изискванията за тяхното прилагане.

Зоните се определят в зависимост от времето на пребиваване на хората там. За всяка зона се определят и различни пределно-допустими нива на излъчванията на електромагнитните полета. Първата зона е за кратковременно пребиваване и включва труднодостъпни места като планини, покриви на сгради, комини, кули, телекомуникационни мачти. Във втората зона попадат земеделски земи и терени, достъпни покриви на жилищни и други сгради, улици, пространството в и около превозни средства на електрическия транспорт. В третата зона се включват районите за отдих, паркове, градини и озеленени площи, включително атракционни паркове, зоопаркове и ботанически градини. В четвъртата зона са жилищните помещения и помещенията в обектите с обществено предназначение, дворовете на детските, учебните и лечебните заведения. Около всеки стационарен източник се определя хигиенно-защитна зона за защита на населението от вредното му въздействие. Тя се проверява чрез измерване на най-малко три точки, където според изчисленията се очакват най-високи стойности. За базови станции на мобилните далекосъобщителни мрежи с изходна мощност до 10 W не се изчислява хигиенно-защитна зона.

Въвеждането на обектите в експлоатация се извършва само при съответствие на стойностите на електромагнитното поле с максимално допустимите нива. Контролът по време на експлоатация се извършва от органите на държавния здравен контрол. Това става систематично и насочено, при постъпили сигнали на граждани, юридически лица, държавни и общински органи и организации. Измерванията се извършват в присъствието на представител на обекта, източник на електромагнитни лъчения, както и на собственика на жилището/обществената сграда, в която се провежда измерването. При обектите, за които са измерени нива, превишаващи максимално допустимите, се извършват контролни проверки и измервания най-малко 2 пъти за една година. За такива обекти Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве създават и съхраняват досиета, които включват адрес на обекта, източник на електромагнитни полета, характеристика на електромагнитните полета – местоположение, вид, брой, мощност, нива на излъчване по документация, прогнозен брой засегнати обитатели, постъпили сигнали, протоколи от извършени проверки, санкции. Обектите, които излъчват силни електромагнити полета, ще трябва да имат и специална маркировка, с която да се предупреждават хората.