Механизъм за уреждани на задълженията по републиканския бюджет

С Решение № 197 от 08.04.2010 г. на Министерския съвет на Република България е приет механизъм за уреждане на задълженията на първостепенните, второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджетни кредити, платими от републиканския бюджет, възникнали и начислени до 31.12.2009 г. по сключените от тях договори за обществени поръчки.

Задълженията, които се предвижда да бъдат уредени чрез механизма са за капиталови разходи и доставки на министерствата и ведомствата, които не са погасени към 31.03.2010 г. Пълен списък на тези задължения следва бъде изготвен и представен от първостепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерство на финансите за включване във временен регистър в срок до 12 април 2010 г. Ръководителите на министерства, ведомства и останалите разпоредители с бюджетни кредити представят пред „Българска банка за развитие“ АД и Министерство на финансите, нотариално заверени образци от подписите си или от подписите на оторизираните от тях лица да издават съответните документи по решението.

Механизмът дава възможност на доставчиците и изпълнителите по договорите да прехвърлят своите вземания от министерствата и ведомствата – възложители на „Българска банка за развитие“АД чрез договор за цесия. Цената по цесията се формира на база сконтова лихва от 7 на сто годишно, изчислена за целия сконтов период върху номиналния размер на вземането, посочен в издаденото от съответния възложител удостоверение.

Предмет на прехвърляне могат да бъдат задължения, ликвидни и изискуеми към 31 март 2010 г., които произтичат от договори, сключени след проведена процедура, предвидена в Закона за обществените поръчки, по които няма допуснати нарушения на действащото законодателството и по които няма висящи спорове. За вземанията, които са предмет на особен залог или върху тях са учредени права на трети лица или други тежести, „Българска банка за развитие“ АД, със съгласието на заявителя, може да прилага финансови инструменти за намиране на приемливо решение, за да се изпълни условието за придобиването им – свободни от тежести.

Механизмът ще се прилага спрямо заявените за прехвърляне вземания от  изпълнителите и доставчици до 30 септември 2010 г.

За прилагане на механизма се предвиждат следните действия:

1. Изпълнителите и доставчиците, титуляри на вземания, в срок до 30 септември 2010 г. могат да подадат Заявление по образец в два оригинални екземпляра до съответното министерство или ведомство – възложител по договора, с което изразяват съгласие за прехвърляне и разплащане на вземанията при условията на Решението.

При подаване на заявлението, заявителите представят заверено копие от протокол, с който е взето Решение на компетентния орган за управление за прехвърляне на вземането. Изпълнителите и доставчиците подават отделно заявление за всеки договор със съответния възложител. След завеждане в деловодната система на възложителя единия екземпляр от заявлението се връща на заявителя.

2. Въз основа на Заявлението, министерствата и ведомствата – възложители издават Удостоверение по образец, придружен със заверено копие от договора с изпълнителя.

В случаите, в които Удостоверението не се издава от първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, същото се одобрява от съответния първостепенен разпоредител с бюджетни кредити. Удостоверението се издава с копие до Министерството на финансите, като се изпраща и по електронен път, подписано с универсален електронен подпис за вписване на информация по вземането във временния регистър.

След издаване на удостоверението министерствата и ведомствата – възложители, преустановяват извършването на плащания по договора, за който има издадено удостоверение. Плащане може да се извършва след писмено потвърждение от „Българска банка за развитие“ АД за това, че няма сключен договор, с който вземането е прехвърлено на банката, след което прилагането на механизма за уреждане на задълженията се счита за прекратено.

3. При кандидатстване от доставчиците и изпълнителите по договорите пред „Българска банка за развитие“ АД за прехвърляне на вземането, освен наличието на открита разплащателна сметка в Банката, се представят следните документи:

  • Втория екземпляр на Заявлението по т.1;
  • Удостоверението по т.2;
  • Завереното от възложителя копие на договора за обществена поръчка, по силата на който е възникнало вземането;
  • Удостоверение (с опис) от Централния регистър на особените залози за наличие на тежести, върху предложеното за цедиране вземане, към датата на ефективното извършване на сделката. При наличие на тежест, учредена върху вземането, като обезпечение по ползвано от титуляра финансиране, със съгласието на заявителя, Банката може да прилага набор от финансови инструменти за намиране на приемливо решение за участващите в сделката страни;
  • Удостоверение по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Наличието на публични задължения към държавата не е пречка за извършване на сделките по прехвърляне на вземанията;

За всеки отделен случай Банката има право да изисква допълнителни документи или информация, необходими при сключването на договора за цесия. Министерствата и ведомствата – възложители по договори са задължени да представят, пред „Българска банка за развитие“ АД и Министерство на финансите, нотариално заверени образци от подписите на ръководителите на министерства и ведомства и или от подписите на лицата, оторизирани от тях да издават съответните документи по изпълнение на Решението.

4. При сключване на договор за цесия, средствата се превеждат на заявителите по откритата от тях разплащателна сметка в „Българска банка за развитие“ АД. Банката предоставя своевременна информация на министерствата и ведомствата – възложители и на Министерството на финансите за придобитите вземания и извършените плащания по тях.