Местни такси

Такса за битови отпадъци. Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или др. съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места.
Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно. Таксата се заплаща от данъчно задължените лица заедно с данъка в/у недвижимите имоти. Размерът на таксата за жилищните имоти се определя пропорционално в/у данъчната оценка, а за нежилищните имоти – в левове, в зависимост от броя и вида на съдовете за изхвърляне на битовите отпадъци. Таксата се заплаща на 4 (четири) равни вноски.
Такса за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с др. предназначение. Таксата се заплаща за ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с др. предназначение, които са общинска собственост. Таксата се заплаща от  ФЛ и ЮЛ в зависимост от зоната, в която се намират терените. Зоните се определят от общинския съвет.
Такса за детски ясли, градини, домове, лагери, домове за соц.грижи и др. форми за социално обслужване. За ползването надетски ясли, градини и физиологичните отделения в домовете “Майка и дете” се събират от  родителите или настойниците месечни такси.
Не се заплаща такса за деца, чиито родители са I или II гр. инвалиди, децата с тежки хронични заболявания, третото и следващо деца на многодетни родители. Лицата, ползващи домове за соц.грижи и др. форми на социално обслужване, заплащат месечна такса в размер на съответстващата реална издръжка на едно лице.
Курортна такса. Тя се заплаща за ползване на курорт. Заплаща се от лицата, пребиваващи в курортите, едновременно с адресното им регистриране. Не заплащат такса лицата до 18-годишна възраст, редовните студенти, жените над 55 и мъжете над 60 години.
Такси за добив на кариерни материали. Заплащат се за добив на кариерни материали от ФЛ и ЮЛ. Таксите се определят поотделно за всеки вид кариерен материал в/у брутния добив. Таксите се внасят в приход на общинския бюджет по местодобива – нето на кариерния материал..
Такси за технически услуги. Заплащат се за технически услуги, които се извършват от общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното у-во, архитектурата, строителството, благоустройството. Таксите се заплащат от ФЛ или ЮЛ, ползватели на услугата при предявяване на искането.
Такси за административни услуги.
Такси за кучета. За регистрацията на кучета в градовете собствениците им заплащат годишна такса в размер от 5 до 10 лева.
Такса за гробни места.
Такса за охрана и ползване на земеделски земи. За осигуряване охрана и ползване на земеделски имоти собствениците или ползвателите им заплащат годишна такса.