Менителнично поръчителство (АВАЛ)

Менителнично поръчителство (АВАЛ) :
Менителничото поръчителство е едностранна сделка, писмено изявление на поръчителя (авалист). Той се подписва като “поръчител”, “авалист”, “per aval”, “p.a”. Поръчителят е менителнично задължен при същите условия, както и при лицето, за което той е поръчителствал (авалант).

издател      поемател               джирант             джирант                                                                            ·
авалист (може да поръчителства за всеки от тях, но само за един)
Ако авалиста впише само че поръчителства, без да укаже за кого, се счита, че поръчителства за издателя. Ако едно лице постави подпис върху лицевата страна на менителницата, се счита, че той поръчителства в полза на издателя. Това трето лице също се оказва менителнично задължено. Бъдещият кредитор е облекчен да има повече от един длъжник.