Мениджмънт на митата при физическите лица.

Обособяването на митнически режим при физически лица има за цел да обхване движението на стоките свързани с потреблението. Съществува особеност при този процес, тъй като акта на покупко-продажба не винаги съвпада с пълното амортизиране на стоката. Това поражда редица неопределености на потреблението.
Неопределеност във времето.
Неопределеност по местоположение.
Неопределеност на ползвател.
Неопределеност на предназначението.
Мениджмънтът на митата на физическите лица се различава от мениджмънта на юридическите лица
съществува различен режим на митнически контрол и митническо облагане на стоките пренасяни от физическите лица и стоки пренасяни от юридически лица.
Разходи на физически лица за митнически плащания. Съставляват значителна част от личния им бюджет.
Основна цел на физическото лице е максимално потребление.
Принципи на мениджмънта на митата при физически лица са:
законност
защита на потреблението
минимизиране на разходите
коректност и лоялност в отношенията между митническия служител
Елементи на мениджмънта на митата при физическите лица.
Управление на движението на стоките през граница. Целта е да бъдат подбрани за пренасяне през граница на такива стоки по вид, количество и стойност, че разходите по тяхното закупуване и пренасяне да не надвишават полезността им.
Съществуват някои моменти, които трябва да се знаят от физическите лица, свързани с митническия контрол.
деклариране на внос – признаване собствеността на пренасяните от физическите лица стоки.
Митническо депозиране – означава, че всички стоки забранени за внос или износ се оставят на граничния пункт срещу разписка.
Деклариране на износ. Всяка стока, която се изнася от страната трябва да бъде декларирана.
Обмитяване – когато митническите органи установят, че стоките са с търговска цел, а не за лично потребление. Процесът обмитяване се извършва на граничния митнически пункт. Другият начин се състои в издаването на транспортен лист на граничния митнически пункт.
Придобиване на собственост – доказва в страната вносител със съответния документ
Организиране на новоизнос. Когато физическото лице не е в състояние да заплати митнически такси и сборове то е поставено пред избор – или да предостави стоката в полза на държавата или да предприеме процедура на новоизнос. С тази процедура лицето връща стоката в чужбина.
Управлението на митническите плащания на физическите лица има за цел да подпомогне  изборът на такъв начин на плащане на митнически сборове, който да не ощетява личния бюджет и личното свободно време.