Мениджмънт и предприемачество

Предприемачеството за първи път  е употремено като термин от френския икономист Жан Сей в началото на 19 век и според него:”Предприемачът прехвърля ресурси от сферата на по-ниска производителност към сферата на по-висока производителност”.
Според други икономисти предприемачите са новатори, които предизвикват търсене т.е.търсят уникалния продукт, пазарния пробив, изненадваща нова характеристика или нов дизайн. Те не се подчиняват на провилото, че фирмите трябва да се ръководят от пазара, защото те самите водят пазара.
Предприемачите трябва да разработват и намират идеи. Те трябва да могат да създават екипи за реализация на тези идеи, да заразяват хората с ентусиазмът, който те имат и уверено да ги водят към успех. В този смисъл има и вътрешно предприемачество – в рамките на организацията.
Мениджмънтът и предприемачеството не са взаимоизключващи се, а напротив те са взаимообусловени.
Основните предприемачески стратегии са:
G    „най-бърз с най-голямото” – тази стратегия е най-рисковата, защото тя изисква да улучиш десетката;
G    „бий ги там където ги няма” – това е т.нар.съзидателна имитация, тук се използват откритията на други. Този предприемач, който използва тази стратегия гледа с очите на клиента. Тази стратегия е подходяща за по-значими продукти, изисква по-малък пазар и рискът е по-малък;
G    „предприемаческо джудо” – при тази стратегия винаги е пазарно фокусирана и пазарно ориентирана. Тя изисква истинско новаторство;
G    „екологична ниша” – тя представлява завоюване на практически монопол, но в ограничена пазарна ниша. Най-важно е да си незабележим, но в същото време продуктът да бъде основен за даден процес;
G    „изменящи се ценности и характеристика на продуктите и услугите – тази стратегия се реализира, чрез създаване на полезност за клиентите и чрез ценообразуването.

След като намери сполучлива идея, предприемача разработва бизнес план. Този план описва целите и стратегията на фирмата, иновациите, пазара и задачите, които трябва да се решат. Бизнес плана съдържа:
1)    обобщение – излага се проблема, пазара, прави се оценка на рисковете и изгодите от потенциалния бизнес;
2)    общо описание на фирмата и целите (правен статут);
3)    продукти или услуги, които са основни за дейността на фирмата;
4)    мениджърски план;
5)    управление (мениджмънт) – разработена структура;
6)    план за действие;
7)    финансов план;
8)    пакет приложения включващ баланс за фирмата, отчет за приходите и разходите (ОПР), ликвидност и др.;