Мениджмънт в глобална среда

Мултинационалните компании правят бизнес в две или повече страни. Всяка компания трябва да извърши три дейности преди да вземе решение да стане мултинационална:
1.    да се обслужва международния пазар – фактори; размера на пазара, благосъстояние на купувачите, географско разположение, правителствени отношения към бизнеса, наличието на квалифицирана работна сила;
2.    да направи маркетинг на продукти и услуги, които евентуално ще се предлагат;
3.    да се анализира начина на навлизане на компанията на международния пазар. Съществуват 3 варианта:
?    износ – продажба на стоки на международния пазар без установяване на производствени мощности там
?    дейности зад граница – включва се лицензиране или смесени предприятия
?    преки инвестиции – това е решение за започване на производството на стоки на фирмата/компанията зад граница.
За да се вземе което и да е от 3-те решения, трябва да се направи анализ в 4-ри области; култура; икономика; технология; политика.
Културата има сложно влияние, тя включва: познания, религии, ценности, морал, обичаи и др.навици, които личността изисква като член на обществото. Различните общества имат различна култура, тя дава неминуемо отражение върху поведението.
Икономиката – разбира се равнище на приходи, икономически растеж, равнище на инфлацията и на платежен баланс. Развиващите се страни имат недоразвита образователна, дистрибутивна система. 80% от основното население живее в развиващите се страни, а само 25% от икономическите дейности се извършват в тях.
Политика – политическата ситуация в страната домакин може да окаже значително влияние върху управленските функции на компанията. Анализира се отношението на правителството, ефективността му и стабилността му. Правителствената нестабилност и несигурността на други елементи в политическата среда въвеждат степен на политически риск в дейността на мултинационалните компании в съответните страна домакин. Макрорискът включва политическите промени, които оказват въздействие на мултинационалните компании, които имат дейност в тази страна. Тероризмът също става елемент с нарастващо значение за политическия риск зад граница. При рискови ситуации мултинационалните компании понякога наемат антитерористични консултационни фирми.
Технологията – влияе върху производителността, работните места, междуличностните връзки и структурата на организациите.
За мултинационалните компании от съществено значение е степента на интернационализация на бизнеса. Тази степен се изгражда на основата на два фактора: капиталово участие и договорно управление. Степените са:
филиал
производствено предприятие
задграничен клон
смесени фирми /джойнвенчърс/
франчайзинг
лицензиране
износ
Колкото по-нагоре отиваме % на чуждестранното капиталово участие се увеличава. На дясно се увеличава % на договорното управление в чуждата страна.