Международно частно право

МЧП е съвкупност от правните норми на отделна държава, които уреждат имуществените и свързаните с тях лични- граждански правоотношения с международен елемент интересуващи тази държава. Нормите на МЧП са свързани тясно с нормите на ГПр. МЧП урежда също граждански правоотношения но с международен елемент. Межд. елемент в едно гр. правоотношение може да се прояви, както във вр. с един от основните съставни елементи на това правоотношение, така и във вр. с вещите по повод на които е възникнало правоотношението. Проявата на международния елемент в гр. правоотношение може да бъде свързана и със субектите на правоотношението и с местопораждането на субективните права, и правните задължения на участниците в правоотношението и най – сетне може да бъде свързана и с обекта, т.е. с онова благо спрямо което носителят на субективното право може да упражнява признатото и гарантирано от правната норма поведение за задоволяване на съответен свой интерес.
Гражданските правоотношения с международен елемент имат специфичен характер, който се обуславя именно от наличността на такъв елемент, те възникват и се развиват в условията на сътрудничество на държавите. Характерните особености на всяка правна система са: 1. вътрешно единство и съгласуваност на пр. норми, които влизат в с-мата и 2. групиране и разпределение на правните норми по институти и клонове на правото съобразно с особеностите на регулираните от тях общ. отношения.
Тъй като МЧП урежда гр. правоотношения, възприетата в отделната държава система на ГПр в значителна степен предопределя и системата на МЧП в тази държава.
Системата на МЧП, като клон на правото обхваща преди всичко един уводен дял, които вкл. вс. общи разпоредби на МЧП. Тези общи разпоредби могат да бъдат отнесени към две категории: 1. Разпоредби които уреждат специфични моменти от функционирането на механизма на МЧП, като източници на МЧП, видове норми, препращане, установяване съдържанието на чуждестрания закон, правна квалификация, съображения за обществен ред, заобикаляне на закона, взаимност, реторсия и др.; и 2. разпоредби които уреждат личните гр. правоотношения с межд. елемент. В тази категория се вкл. разпоредбите уреждащи личното правно положение на ФЛ, правния режим на ЮЛ при граждански правоотношения с меж. елемент, външнотърговското представителство на бъл. търговци в чужбина и на чужд. търговци у нас и т.н.
Наред с Уводния дял системата на МЧП обхваща главен дял, който вкл. разроредби уреждащи вещните, облигационните, трудовите, семейноправните и наследственоправните правоотношения с межд. елемент, както и разпоредбите които уреждат правоотношенията с межд. елемент в областта на авторсокото и патентното право, вкл. правната закрила на търговските марки, промишлените образци и ноу-хао, межд. превози на товари  и разпоредбите за разрешаване на гр. правните спорове с межд. елемент.
Системата на МЧП, като клон на праванат наука вкл. обща и специална част. В общата част се разглеждат всички въпроси, които имат общо значение за МЧП като цяло – същността, предмета, системата и източниците на МЧП, както и видовете норми в МЧП, прилагането на чуждестрания закон, стълкновението на закони в МЧП, способите за предотвратяването му, гражданската правоспособност и дееспособност на ФЛ, ЮЛ и държавата в МЧП, сделките, представителстовот и погасителната давност. В специалната част предмет на разглеждане е правната система на различните категории гр. правоотношения с межд. елемент според българското МЧП. Вътрешното систематично подразделяне на тази част е съобразено със системата на главния дял на МЧП, като клон на правото.