Международни кредитни и инвестиционни операции

Международния кредит се определя като форма на движение на пари и капитали на възвръщаема основа извън границите на национално определените стопанства.
Видове кредити
1. Според кредитора
банкови
фирмени
брокерски
правителствени
2. Според предназначението
търговски кредит – които са свързани с външната търговия
финансови кредити – отпускат се за цели извън търговията
3. Според обекта
стокови кредити – между износителите и вносителите
валутни кредити – които са в парична форма и се отпускат от банки
4. Според срока
краткосрочни – до една година
средносрочни
дългосрочни – над пет години
5. Според обезпечението
обезпечени
необезпечени
Банковата гаранция е договор, с който банката – гарант се задължава да заплати на получателя в определен срок дадена сума, ако длъжникът не изплати своето задължение. Субектите са:
банката, която издава гаранцията
субектът, я полза на който се издава гаранцията / бенефициент, получател/
Банковата гаранция е валидна, когато е издадена в писмена форма
Особености  на банковата гаранция
неотменяемост – означава, че гаранцията е твърдо задължение на банката да изплаща сумата
прехвърляемост – бенефициентът / получателя/ може да прехвърли за използване от други, без да иска за това разрешение. Банковата гаранция е прехвърляема, ако изрично не е посочено обратното
обезпеченост / покритие/ – изразява се в сумата, която наредителя внася в банката при искана за издаване на гаранция
Видове банкови гаранции
гаранции по вноса
гаранции по износа
платежни гаранции – за цялата сума
неплатежни гаранции – за определени обезщетения и глоби
преки банкови гаранции – издават се от банката на субекта
непреки банкови гаранции – издават се от трета банка по нареждане на банката от страна на длъжника.