Международна митническа интеграция

Свободните икономически зони напълно отстраняват пречките, които създават митата пред външно-икономическите отношения. За да отстрани негативното влияние на митата всяка търси и други начини за действие. Съобразно степента, с която се премахват пречките, които създават митата пред външно-търговските връзки тези мерки могат да бъдат подредени в следния ред:
1.Участие в международни митнически спогодби
2.Участие на България в системата на световната търговска организация – 01.12.1996 г. – член на СТО.
Някои договорености приети от СТО и отражението им върху търговската политика на Европейския съюз.
Асоцииране на Р. България към Европейския съюз. Р. България е асоцииран член на Европейския съюз от 01.01.1993 г. Предвижда се 10-годишен преходен период, през който постепенно ще откриваме своя пазар за вноса на стоки от Европейския съюз.
Договорености и членство на Р. България в ЦЕФТА. /Централно-европейска зона за свободна търговия/.