Международен ден на жените — 8 март 2010 г.

Петнадесет години след новаторската Четвърта световна конференция за жените, която се проведе през 1995 г. в Пекин, международната общност разполага с ясни правни норми за забраната на дискриминацията и за активното насърчаване на равноправието между половете и еманципирането на жените.  Тези норми са приети във всички държави по света като част от правото в областта на правата на човека.  Международната общност разполага и с органи, които могат ефективно да следят прилагането на правата на жените.  Такива органи са Комитетът на ООН
за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените („Комитет КПДОЖ“) и наскоро създаденият специален представител на генералния секретар на ООН по въпросите на насилието срещу жените в ситуации на конфликт.

При все това привеждането в действие е бавно в много държави по света.Ново проучване в 10 държави относно здравето на жените и домашното насилие, проведено от Световната здравна организация, сочи, че между 15 % и 71 % от жените съобщават за физическо или сексуално насилие от страна на съпруг или партньор.  Между 4 % и 12 % от жените съобщават за упражнено върху тях физическо малтретиране по време на бременност.Всяка година около 5 000 жени по целия свят биват убивани от членове на семейството в името на честта.  При тези условия механизмите за защита на правата на жените продължават да не се използват в пълна степен, като повечето жени, например, не са запознати с възможността всяка жертва да внесе оплакване до ООН.  Това са ключови предизвикателства пред политиката на ЕС за правата на човека в трети държави.В Брюксел ЕС изпълнява полагащите му се задължения, като се придържа към най-високите стандарти.  Утре Съветът на ЕС приема заключения относно премахването на насилието срещу жените в Европейския съюз.  ЕС трябва да бъде водещ пример и с вътрешните си политики.

В навечерието на Международния ден на жените Катрин Аштън, Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/Заместник-председател на Европейската комисия, заяви:

„Международният ден на жените е прекрасна възможност всеки от нас да се замисли за отговорността, която носим, за премахване на неравноправието между половете.  Това важи в пълна сила и в международните отношения, където всеки трябва да изиграе своята роля за постигането на тази обща цел.  Трайният мир и сигурност не могат да бъдат постигнати без пълното участие на жените.

За съжаление съществуващи все още конституции и закони, които недвусмислено дискриминират жените, продължават да спъват развитието на държави по целия свят.  Насилието срещу жените има преки отрицателни последици върху достъпа на жените до образование и работа и върху участието им в обществения живот.  Изолирането на жените в перифериите на обществото е не само във вреда на самите тях — то отслабва общия капацитет на местните общности.  Остава много работа по тези проблеми навсякъде по света.“

„Това е глобално предизвикателство от най-висок порядък — да се постигнат равноправие между половете и еманципиране на жените в Европа и извън нейните граници.  Ето защо ЕС ще продължи да поставя инициативната работа в тази сфера в центъра на нашите вътрешни и външни политики.  Ръководителите на делегациите на ЕС по света току-що получиха ясни указания във връзка с това“, добави тя.