Математически модели и методи за вземане на решения

Метод на платежната матрица – това е статистически метод с помощта на който ръководителя избира един от няколко възможни варианта. Чрез този метод може да се направи обективна оценка на вероятността събитията да се случат, какти и резултатите от тази вероятност.
Дърво на решенията– използва се за избор на най-добро направление на действие. Ръководителя има възможност да съпоставя вариантите по отделни критерии и да отчита вероятността за тяхната реализация. Използва се в ситуации когато се налага да се вземат няколко последователни решения.
Метод на експертните оценки – доближада се до метода Делфи. Група експерти, които работят в различни, но взаимно свързани области попълват анонимно огромни въприсници и така докато се стигне до компромис.