Магнетично лечение

Коdishaneгато лекувате някого, през всичкото време трябва да сте в молитва, да сте свързани с Бога. Само по този начин лекуването ще бъде успешно.
Когато някой е силно възбуден и усеща, че слънчевият му възел е в неизправност, най-естес­твеното движение за него ще бъде да тури дясна­та си ръка на слънчевия възел, под лъжичката, с дланта надолу, а лявата си ръка на кръста, с длан­та навън. При това положение на ръцете човек усеща успокояване на нервната система. Когато постави ръката си на слънчевия възел по този на­чин, човек прекарва излишната мозъчна енергия през ръцете си и се успокоява. Дланта на дясна­та ръка е проводник на отрицателната, примири­телна енергия, а горната част на лявата ръка е проводник на положителна, възбудителна енергия. Тези енергии, съединени на едно място, успо­кояват човека.
Постави ръката си върху главата на болния с всичкото си разположение и любов и виж как ще се отрази на здравето му. Твоята любов и добро­то желание към болния ще се превърнат в мощна жизнена сила.
Ако всеки ден някой ви разтривапо гръбнач­ния стълб, всяка болка, която имате, ще мине. Това показва, че известни места на организма съ­държат в себе си скрита жизнена енергия, която лекува болните места. Щом се предизвика дея­телността на тази енергия, моментално тя се проявява и оказва своето влияние.Да допуснем, че вие сте възбудени, разгневил ви е някой, изгубили сте равновесие. Дигнете ръ­цете си нагоре и направете следното: бавно изди­гане двете ръце над главата и леко докосване с тях по цялото тяло отпред надолу покрай главата си и после изтърсване (магнетично обливане).То­ва упражнение се прави не повече от 3 пъти на ден.
Когато сте неразположени и не знаете какво да правите, хващайте последователно с дясната си ръка първо палеца, после показалеца, сред­ния, безименния и малкия пръст. След това следе­те какви промени стават у вас.
Когато сте неразположени, направете един опит с палеца си, да видите какви сили се крият в него. Погладете горната част на палец
а си, като започнете от третата фаланга и вървите към нокъ­тя. После погладете палеца си от долната страна по венерината област и наблюдавайте дали не­разположението ще изчезне. Ако при първото поглаждане неразположението не изчезне, пог­ладете го още няколко пъти.
Достатъчно е да сложите няколко пъти сред­ния си пръст, добре измит, в чиста вода, за да приеме водата енергиите, които изтичат от него. Ако изпиете тази вода, разположението ви ще се повдигне. Това са особен
род лекарства, които се крият в самия човек.
Когато човек е боледувал известно време и е загубил част от жизнената си енергия и за да си помогне, нека от време на време хваща с двата пръста долната месеста част на ухото и леко да я опъва надолу. След това разтрива подутината зад ухото. Правете това и при неразположение на ду­ха.
Някой от вас е болен от неврастения или е ду­хом  неразположен.  Нека  направи  една  малка разходка до близката градина или гора, да се обърне към изток и да подпре гърба си на някое дебело дърво, било то бряст, дъб или бор, като ту­ри дясната си ръка отпред на гърдите, а лявата от­зад на гърба. В едно малко съзерцание да започ­не да мисли за влиянието на дървото и няма да минат 5, 10, 15 минути или най-много един час и неговото настроение ще се измени, той ще почер­пи известна сила – ще стане обмяна между него­вия магнетизъм и магнетизма на дървото и ще по­чувства известно подобрение. Да иде при това дърво един, два или три пъти и то ще го излекува. Това е природен начин на лекуване. В старо вре­ме хората така се лекуваха.
Когато се опирате на дърветата с цел да се ле­кувате, добре е да стоите от 5 до 30 минути облег­нати с гърба си, а главата ви да бъде малко накло­нена.
На обяд, когато слънцето грее силно, можете да сядате на камъните. Те са приели слънчевата енергия и действат лечебно. Когато стоите на ка­мъни, трябва да стоите около 1-2 часа. Хубавите места за лекуване са каменистите, защото, като стоите върху камъните, намагнетизирвате се. Те не трябва да са ръбести, защото през ръбовете им ще изтичат магнитните сили. Камъните са осо­бено лековити през септември.