Лични отношения между съпрузите

Сключването на брака е юридически факт с правопораждащо действие от чието осъществяване между съпрузите възниква брачно правоотношение  имащо за съдържание съпружески права и задължения  – Уредбата на съпружеските права и задължения се съдържа в глава 3 на СК . В зависимост дали се отнася до парично оценими блага  съпружеските права и задължения биват 2 вида .

  1. Лични / не имуществени права и задължения / чл. 15 – 18

2. Имуществени права и задължения  чл. 19 – 30

Уредбата на  личните права и задължения се съдържа в чл. 15 – 18 от СК . Това са права и задължения които имат паричен неоценим характер.

Имуществените права и задължения са тези които се отнасят до обекти с парична равностойност  – уредбата им се съдържа в чл. 19 – 30 СК .

Цялостната уредба на имуществените и неимуществените права и задължения е подчинен на принципи на чл. 14 – съпрузите са равноправни в брака.

Чл. 17 –  Всеки съпруг има свобода при избор на професия. Чл. 17 е  конкретизация и доразвитие на чл.48 ал. 3 от Конституцията

Съпруга не може да забрани на жена си да е танцьорка на пилон. Това не е виновно поведение и причина за развод, не е брачна вина .

Чл. 15 – урежда задължението за взаимност между съпрузите.

Неимущесттвените права и задължения между съпрузите са регламентирани фрагментарно от законодателя.

Правното значение на тези разпоредби се развива главно на етапа на паталогията. Не може да се предяви иск  за това че не е сготвено, изпрано.

Чл. 16 –  Съпрузите живеят съвместно , освен ако важни причини налагат да живеят разделно .  / отделното живеене на съпрузите не може да се квалифицира като фактическа раздяла  ако са налице важни причини за нея. Обикновено закона не е регламентирал понятието фактическа раздяла ,но  френското законодателство урежда явлението – разделени от трапеза и легло.

Чл.99 ал. 4 –

Продължителността на фактическата раздяла  е причина  за дълбоко и непоправимо разстройство на брака. Наличието или отсъствието на причина  за разделеното живеене

НЕ ВИНАГИ ИСКА ЗА РАЗВОД СЕ СВЪРЗВА С БРАЧНА ВИНА.

Чл.99 ал. 3 – Съда не се произнася относно вината

Чл.чл.99 ал. 2  –   съда служебно се произнася и относно вината за разстройството на брака ………..

Фамилното име  – чл. 11 СК  / неимуществени отношения /

Чл. 12 и следващи от Закона за гражданската регистрация от 99 г. / да се прочете /