Лични имущества на съпрузите – тези които са обхванати от брачния режим на разделноста

Нашия закон урежда няколко различни основания за подчиняване  на имущество на режима на разделността :

  1. Характера на имуществото  – Всичко което не вещ не вещно право , не паричен влог  автоматично е под режима на имуществената разделност . Двамата съпрузи са написали заедно разказ, които се публикува , авторското право няма да е СИО , всеки  един е титуляр на авторското право. / авторското право не е вещно право

Лично притежание са ценните книжа, билет от тото, акции , др- материални носители на вземания /степендия, раб. Заплата, хонорар/

  1. Основание за  индивидуално притежание /лично  имущество / –  Липса на съвместен принус чл. 20 ал. 1  / придобити преди брака, или придобити по брака по безвъзмезден начин – наследство, дарение /

3. За възникване на лично имущество – предназначението на веща  чл. 20 ал. 3  – дв. Вещи придобити от единия съпруг по време на брака, които му служат за лично ползване или упражняване на професията.

Закона допуска облигационен иск от съпруга несобственик   чл. 29 – отнася се само до личните имущества

Във вр. С приложението на чл. 20 ал. 2  –

ЕТ  които сключва по занятие търговски сделки , ЕТ  ако си купи сграда, склад, – стават СИО / отива се към чл. 19 / , движимите вещи купини от него / кафеварка,/ стават лична собственост.

ВКС  прие тълкувателно решение № 2 от 27 .12.01. с което  наложи на практиката противно на буквата на закона тълкуване   стесни се приложното поле  на…

По отношение на придобитите от ЕТ вещи, парични влогове   в резултат  на упражняване на търговската му дейност .

Презумцията за съвместен принус се изключва  И когато другия съпруг е работил в ЕТ на съпруга , тъй като е работила на индивидуално трудово възнаграждение .

Специфична хипотеза за възникване  на режим на разделност / лично притежание / са случайте на трансформация, преобразуване на лично имущество члр. 21 ал. 1 и 2

Лично е имуществото когато през време на барака единия съпруг придобива на свое име вещ, право в/у вещ и личен влог придобити чрез средства получени от осребряване на друго лично предбрачно имущество./ преди брака съпругът притежава  яхта , след свадбата, съпругата иска дом.  Съпругът продава яхтата за 100 000  и купува  дом за 80 000 и обзавеждане 20 000.  Дома е лична собственост на съпруга тъй като липсва съвместен принус . чл. 21 ал. 1 – пълна трансформация

Чл. 21 ал. 2 – частична трансформация – част от стойността на придобитото имущество се препокрива от лично имущество, а останалата част се препокрива от общи средства.

100 000  лично   –– стойността по трансформация

––––––

200 000  обща цена платена за дом

Развеждат се  и делбата се допуска при квота ?  за съпруга ,  ?  съпругата

? – трансформация , ? – СИО ,

Наличието на пълна или частична транформацията се установява с положителен установителен  иск  предявен на основание чл. 97 ал. 1 ГПК вр.чл. 21 ал. 1/ пълна /   или ал. 2 / частична трансформация. Делата се решават с вещо лице .

Налице е съществена разлика в режима на разпореждания по отношение на лични имущества и имущества СИО

Личните имущества е логичен принципа на индивидуалното разпореждане .

Чл. 23 СК  установява императивно изискване за съгласие на съпруга несобственик когато съпруга собственик желае да се разпореди със недв. Имот  – семейно жилище на съпрузите. Без съгласието на съпруга несобственик сделката е НИЩОЖНА

Ако имота е СИО  – относителна недействителност  чл. 22 ал. 3  -6 месечен срок преклузивен  – неучаствалия съпруг може да оспори сделката. След изтичане на този срок сделката се санира.

Районния Съд може да даде разрешение  с което да се извърши продажба на недв. Имот които е лично имущество на единия съпруг.

Чл. 23 има специфично и ограничено приложно поле  и се отнася само за недвижими имоти и които имат характеристика на семейно жилище. Чл. 23  има функционално предназначение и фактическия състав на обекта .

Сем жилище е под специфичен режим.

Сем. Жилище  е тълкувано от ВКС  по повод приложението на чл. 107 СК / след развод Сем. Жилище  – е понятие по смисъла на чл. 107 от СК .

Сем.жилище :  а / принадлежи на един съпруг от преди брака.

б/ принадлежи на двамата съпрузи

в/ жилището може да е собственост на трето лице / тъща , зълва /  допуснати  са да живеят като наематели, ползватели ,      владелци ,приобретатели по предварителен договор, стая в общежитие, ведомствено жилище предоставено на единия от съпрузите / Сем. Жилище е това в което двамата съпрузи и ненавършилите им пълнолетие деца обитават .

Когато съм придобила лично имущество през време на брака благодарение на някакъв принус на другия съпруг и при развод за него възникне възможността да иска част от стойността на това имущество при условията на чл. 29 СК  , ищецът не може да се позовава на презумцията за съвместен принцип съдържаща се в чл. 19 ал. 3 СК .

Причината за това е  презумцията за съвместен принус се отнася само за общи имущества на съпрузите , а не за лични .

127 ,128 ГПК – всеки трябва да докаже тези факти и обстоятелства от които извлича претендираното от него право.  Съпруга собственик  трябва да докаже това което твърди.