Ликвидност на парични средства на банкта

Анализ на ликвидността на банката. Всеки анализ на ликвидността трябва да разграничава:

–         ликвидност на актива – определя се от времето, през което неговите елементи се превръщат в налични пари;

–         ликвидност на банката – това е изражение на нейната способност да посреща краткосрочните си дългове. Тази способност се предопределя от обръщаемостта на оборотните акитви.

Определянето и управлението на ликвидността се предопределя от нейната връзка и зависимост от ЧОК. ЧОК могат да се представят в абсолютна и относителна величина.

Абсолютният размер на тези капитали е разлика между постоянните капитали и фиксираните активи или като разлика м/у оборотните активи и текущите капитали.

Относителният размер на ЧОК може да се определи чрез съотношението:

Кл = ОА / ТК

Кл – коефициент на ликивидност

ОА – оборотен актив

ТК – текущ капитал

В специализираната литература този коефициент се нарича “текущ коефициент” и се изчислява чрез съпоставката на текущ актив и текущ капитал. Финансистите наричат съотношението м/у оборотните активи и текущите капитали “коефициент на обща ликвидност”. Значението на този коефициент следва да се търси във възможността за отчитане на конкретната ситуация, в която се намира банката към датата на съставянето на баланса, както и за изменениеята в тази ситуация.

Паричните средства и наличности на банката. Паричните средства на банката включват две основни съставки:

– бързореализуеми активи (краткоср., кредити, краткоср. ЦК и влогове)

-непосредствено реализуеми активи (доп. резерви, задължителни резерви, чекове и пари)

В състава на паричните средства има и още един елемент – наличностите. Те са повод за представянето на т.н. “коефициент на непосредствена ликвидност” (Кнл). Той се получава като активите в наличност се разделят на текущите капитали. Кнл се нарича още “коефициент на наличност”. През определени периоди от своята дейност банката може да разполага с ресурси, които временно не се използват. Тези ресурси са част от паричните средства и се наричат “наличности”. Тяхната величина е равна на разликата м/у общата сума на ресурсите (капиталите) и общата сума на потребностите.