Ликвидация на кооперацията

Ликвидация на кооперацията – е производство, което се състои от действия, насочени към събиране на вземанията на прекратената К, към погасяване на задълженията и с набраните парични средства и към разпределяне на остатъка от имуществото между кооператорите. Началото на ликвидационното производство се поставя с назначаването на ликвидатори. ОС го/ги назначава. То определя срок за ликвидацията. Ако прекрати К, съдът назначава ликвидатори и определя срок на ликвидацията. Ликвидаторите имат правата и задълженията на УС. Те довършват текущите работи на К, превръщат имуществото им в пари, събират вземанията и изпълняват задълженията и. Допустимо е ликвидаторите да прекратят вземанията и изпълняват задълженията и. Допустимо е ликвидаторите да прекратят договорите, сключени от К до момента на обявяването и в ликвидация, като заплатят обезщетение за вредите. Обезщетението се изплаща заедно с удовлетворяването на останалите кредитори. Представителство на К пред трети лица се осъществява от ликвидатора. Първото задължение на ликвидаторите да поканят с писма с обратни разписки кредиторите с известен адрес да предявят вземанията си в едномесечен срок. Срокът тече от деня на обнародването на решението за обявяване на К в ликвидация. Останалите кредитори се смятат за поканени с обнародването. Друго задължение на ликвидаторите е да уведомят съответната данъчна администрация за започналата ликвидация. Срокът е 7дни. Той тече от дата на прекратяването на К. Ликвидаторите удовлетворяват кредиторите с привилегировани вземания съобразно с техния ред. Ако установят, че имуществото на К е недостатъчно, за да удовлетвори всички кредитори, ликвидаторите са длъжни да поискат откриване на производството по несъстоятелност /чл. 46 от ЗК/. Когато К е прекратена и е завършена ликвидацията и, остатъкът от актива се разпределя между нейните членове. Ликвидаторите  изплащат на кооператорите направените дялови, допълнителни и целеви вноски, както и предоставените от тях на К в заем средства, включително лихвите. След като разпределят окончателно имуществото, ликвидаторите дават отчет пред ОС. То приема решение за заличаване на К. Ако К е прекратена от съда, ликвидаторите дават отчет пред него. Съдът постановява решение за заличаването и. Задължение на ликвидаторите е в 7 дн срок от приемането на решението то да бъде вписано. В същия срок ликвидаторите предават архива на заличената К на кооперативния съюз, в който тя членува. Изключение съставлява архивът, кой подлежи на предаване в държавния архив /чл. 47 ЗК/. Ликвидаторите отговарят солидарно пред К за вредите, които виновно са и причинили /чл. 43 и 51 ЗК/.