Лизинг на предприятие

Лизинг на предприятие – предприятие представлява не вещ а съвкупност от права, задължения и фактически отношения. От това следва да се взема под внимание при съответното прилагане на законовите разпоредби относно договора за лизинг. Най-сполучливо това може да бъде извършено чрез подробно уреждане на отношенията между страните в договора за лизинг на предприятие. Договорът за лизинг на цялото търговско предприятие на АД се сключва само по решение на ОС на акционерите. Допустимо е уставът на дружеството изрично да предвиди с посочената сделка да се извършва по решение на СД, съответно на УС. В този случай е необходимо единодушно решение на съвета на директорите, съответно предварително разрешение на надзорния съвет /чл. 236, ал. 2, т.1 и ал. 3/.