Лечение чрез дишане

1032333e5c4779fcad4d52e053399225897fb6Въздухът е склад на Божествените енергии. Въздухът е най-големият склад, в който животът е складирал енергиите си.
Всяка Божествена енергия, която слиза отго­ре, трябва да мине първо през дихателната систе­ма, оттам да се качи в ума“ й после да слезе в сърцето.
Дишането у всеки човек е различно. То се оп­ределя от степента на неговото развитие. Болни­ят обикновено диша бързо. Животните също ди­шат бързо. Здравият човек диша плавно, спокой­но, в зависимост от своето развитие.
От каквато и болест Да страдате, търсете по­мощ в дълбокото дишане. Няма болест, която да не може да се лекува чрез дишане. Дългият живот зависи от дълбокото и правилно дишане. Дишане­то пък зависи от правилното мислене и чувства-не. Дишайте дълбоко и мислете, че Божието бла­гословение иде върху човека чрез въздуха.
Дишането е двоен процес: физиологически и психологически. Крайната цел на дишането и ка­то психически процес е пречистването на мисъл­та.
Понеже въздухът е наситен със светлина и прана, като диша, човек приема тия два елемен­та, необходими за кръвта.
Освен чрез стомаха, човек се храни и с бели­те дробове, и чрез мозъка. Чрез белите дробове и мозъка той придобива енергия от по-възвишена храна от физическата. Ще дойде ден, когато хора­та ще се хранят само чрез белите дробове и чрез мозъка.
Хора, които са изгубили своето равновесие, дишат много бързо.
Концентрирането на мисълта е в зависимост от дишането. Колкото по-дълбоко диша човек, толкова по-лесно може да се концентрира.
Жизнената сила, праната, която е във въздуха, тя лекува. Има една сила между любовта и живо­та – това е праната.
Здравето е свързано със съзнателното диша­не. Ето защо поне по 3 пъти на ден (сутрин, обед и вечер преди лягане) човек трябва да употребя­ва 10-15 минути за дишане. Като диша, той трябва да благодари за въздуха, който приема, както и за благото, което се крие във въздуха. Това значи съзнателно дишане.
И тъй, дишайте дълбоко, съзнателно. Неразпо­ложени ли сте, скръбни ли сте, дишайте дълбоко. Боли ви гръбнакът, кръстът, дишайте дълбоко. Бо­ли ли ви крак, ръка, дишайте дълбоко. Боли ли ви глава, стомах, корем, пак дишайте дълбоко.
Когато човек не възприема достатъчно прана от въздуха, той се усеща слаб, измъчен, без жи­вот и сили. Кой е виновен за това? Той сам. От не­го зависи да възприеме повече прана, понеже в природата я има изобилно.
При дишането трябва да взимат участие и ко­ремните мускули, да дават тласък, напрежение на въздуха, да го изкарват навън. Като диша правил­но, човек се обновява и освобождава както от фи­зически, така и от психически болезнени състоя­ния. Добре е да се поеме въздух първо с лявата ноздра, като се брой от 10-15, после да се запуши и да се задържи въздухът в дробовете около 30-40 секунди и след това да се издиша бавно, ритмич­но. Когато се поема въздух през лявата ноздра, дясната трябва да е запушена, а при задържането и двете да са запушени. Тези упражнения са необходими за всички хора, особено за тези, ко­ито се занимават с умствен труд. Те са необходи­ми и за здрави и за болни.
Упражнение за дишане. Бавно издигнете ръце­те над главата и дълбоко поемете въздух. С изди­гане на ръцете се повдигат и очите нагоре. Задър­жане на въздуха известно време. Бавно сваляне на ръцете надолу, издишване и бавно сваляне на очите надолу.
Когато сте нервни, разгневени нещо, направе­те следното упражнение: запушете с палеца на дясната си ръка дясната ноздра, а през лявата поемете въздух, като броите мислено до 7. След това не поемайте повече въздух и мислено брой­те до 10. После запушете лявата ноздра, а през дясната изпущайте въздуха бавно, като броите до девет.
Това упражнение помага за регулиране на нервната възбуда, за успокояване на мозъка или за усилване на паметта. Сутрин и преди обяд ще поемете въздух през лявата ноздра, а ще го из­пускате през дясната. Вечер ще поемете въздух през дясната ноздра, а ще го изпускате през ля­вата. Ще правите упражнения по 21 пъти на ден: сутрин, преди обяд и вечер по 7 пъти.
Като поемете въздуха, мислено ще изговаряте думата „живот“, при задържането на въздуха ще произнасяте думата „сила“ и като издишвате, ще мислите върху думата „здраве“. Ще поемете бав­но, спокойно, задържате, издишвате също бавно, докато съответно мислите върху посочените думи или:
Вдишване: „Да се прослави името Божие в мен.“
Задържане: „Да се въдвори царството Божие и Неговата правда в мен.“
Издишване: „Да бъде волята Божия.“ или
Вдишване: „Господи, благодаря Ти, че идваш в мен.“
Задържане: „Господи, благодаря Ти, че си в мен.“
Издишване: „Господи, благодаря Ти, че си ос­тавил своето благословение в мен.“