Лечение чрез движение и гимнастически упражнения

287Всяко наше външно действие е израз на дейс­твие, което става вътре в духовния свят.
Всяко дисхармонично движение във физичес­кия свят произвежда дисхармония в астралния. Всяка дисхармония в астралния свят се отразява и на умствения. Щом вътрешният свят се уравно­веси, ще се установи хармония и в движенията на външните крайници.
Когато движенията на човека се диктуват от хармонични мисли и чувства, те всякога са краси­ви. Колкото по-голяма хармония съществува в чо­века, толкова по-красиви са неговите движения.
Разумните движения спомагат за избягване на много болезнени състояния у човека. Те регули­рат нервната система, която е носителка на жиз­нените енергии. Тя възприема живите сили от природата. Когато нервната система е в изправ­но състояние, всички функции на организма се извършват правилно. Когато нервната система на някой човек не е в изправно състояние, тогава ни­кой лекар не е в състояние да му помогне.
Човек трябва да знае как да простре ръката си, как да простре крака си. В земята има сили, които ще можеш да отнемеш с простирането на крака си и по този начин ще трансформираш със­тоянието си. Тъжен си, отчаян, но ако знаеш как да простреш лявата ръка и левия крак, земята ще привлече всичката тежест от краката ти и ще по­чувстват едно облекчение. После ще простреш дясната ръка и десния крак.
Пръстите на краката представляват ангелско поле на действие, долната част на стъпалото – чо­вешкото поле на действие, а петата – животинска­та област. Който стъпва първо на петите си, той търси правото на силния. В човешкия свят право­то е на разумния, а в ангелския – на любещия. Бо­жественият свят обхваща правото на всички съ­щества.
Стремете се към красиви съзнателни пластич­ни движения, за да се свържете разумно с прили­вите и отливите на космичната енергия, т.е. с из­тичащата и вливащата се космична енергия. Из­лизането и влизането на космичната енергия оп­ределят здравословното състояние на човека, а също така и неговите мисли и чувства.
Ако някой ви хване с лявата си ръка, той ви предава чувства. Хване ли ви с дясната си ръка, той ви предава мисъл. Обаче ако ви хване с две­те си ръце, той едновременно ви предава и чувс­тво, и мисъл. Значи всяко движение, всяка промя­на в природата има свой дълбок смисъл.
Паневритмията обновява и подмладява чове­ка. Тя лекува не само болестите, но и всички те­лесни и душевни неразположения. При нея цели­ят човешки организъм трепти музикално. А в музикалния свят няма болести, няма смущения. Ето защо чрез тия упражнения човек излиза от света на смущенията, разочарованията, недоволството, тревогите и безпокойствата и влиза в един свят на хармония. Този, който играе една година тези упражнения съзнателно, ще бъде здрав, ще се ос­вободи от много болести или ще ги предотврати чрез повдигане на жизненото ниво на организма. Трябва да знаете, че при всяко движение вие се свързвате с теченията на природата. Щом об­тегнете ръката си и държите ума си концентри­ран, вие имате вече контакт с тези течения. И то­гава при всеки даден случай вие можете да има­те връзка или с електричеството на земята, или с електричеството на слънцето. При всяко обтягане на ръката вие можете да имате още контакт или със земния, или със слънчевия магнетизъм. Маг­нетизмът пък изобщо е свързан с праната, т.е. с жизнената енергия на природата. Тъй щото при обтягане на ръцете и краката и при концентрира­не на ума човек използва жизнените енергии на природата и става здрав и силен. При халтаво държане на ръцете природните сили не могат да се използват.
Във всички упражнения, които правите, умът трябва да присъства, за да привличате от приро­дата силите, които са ви необходими. Ако движи­те ръката си механично, нищо не се ползвате. Ако прекарате ума през показалеца, вие ще станете по-благородни хора с достойнство, милостиви.
Ако искате да станете справедливи, трябва да упражнявате средния, сатурновия пръст.
За благородство и музикалност, за усет към красивото ще упражнявате безименния пръст, четвъртия. Ако искате да уреждате работите си добре и да имате едни хубави отношения към околните, тогава ще упражнявате малкия пръст. Ако искате да добиете нещо Божествено, ще уп­ражнявате палеца.
Голямо богатство е ръката.
I упражнение. Издигнете двете си ръце отстра­ни на тялото, с дланите надолу, на височината на раменете. След това дясната ръка се издига бав­но нагоре, под ъгъл 45° от равнището на рамене­те, а лявата се спуща надолу, под ъгъл 45° от рав­нището на раменете и в това положение се кляка шест пъти, като по време на упражнението съсредоточавате мисълта си към предната част на мо­зъка.
Упражнението служи за регулиране предната част на мозъка.
II упражнение. Това упражнение е като първо­то, само че лявата ръка се издига нагоре, под ъгъл 45о от равнището на раменете, а дясната се спу­ща надолу под същия ъгъл, при което се кляка 6 пъти.
През време на това упражнение съсредоточа­вайте мисълта си към сърцето. Упражнението слу­жи за регулиране на чувствата.
III упражнение. Изнесете и двете ръце назад с обърнати длани една срещу друга и гребете напред, при което се кляка 6 пъти.
През време на това упражнение съсредоточе­те мисълта си към гръбначния стълб. То служи за регулиране на гръбначния стълб.
IV упражнение. Издигнете лявата ръка нагоре и напред на изток, а дясната надолу, въртене на тялото около кръста и плаване с ръцете. И това упражнение се прави 6 пъти.
Докато се прави това упражнение, ще съсре­доточавате мисълта си към стомаха. То служи за регулиране на стомаха.
V упражнение. Поставете ръцете на кръста. Закрепете тялото на левия крак, а десния се изна­ся навън, надясно, като се образува с него бавно полукръг от дясно наляво – 6 пъти. След това зак­репвате тялото си здраво на десния крак и с ле­вия правите същото, както и с десния крак, пак 6 пъти.
През време на упражнението съсредоточава­те мисълта си към нервната система. То служи за регулиране на нервната система.
VI упражнение. Издигнете ръцете настрани, на височината на раменете, и бавно издигате наго­ре, докато се опрат пръстите на двете ръце горе. Повдигнете тялото на пръсти и в това положение бавно прикляквате, при което ръцете се прибират край тялото. И това упражнение се прави 6 пъти. То представлява завършване на първите пет упражнения. Нарича се магнетично събличане и обличане: надолу – събличане, нагоре – обличане. Забележка: Тези упражнения ще правите един път през деня. Ако се правят сутрин, е прекрасно, на обяд – хубаво, а вечер – добре. Тези упражне­ния трябва да се правят много бавно и правилно, с добре обтегнати ръце и крака, ако искате да имате добри резултати. Движението на ръцете е за развитието на сърцето и гърдите. Съсредото­чаването на мисълта усилва ума. Изпълнението на всички упражнения пък усилва волята.
Движенията на ръцете упражняват известно влияние върху всички ваши органи и върху ваша­та воля. Да кажем, че някой път сте развълнува­ни. Направете следното упражнение с ръцете си: турете ръцете пред гърдите, а после настрани, ка­то правите с китките леки трептения. След това поставете ръцете си пред устата. Като направите това упражнение 3-4 пъти и мислите върху трите думи, неразположението ви ще мине. Това е едно психологическо лекуване, едно психологическо проветряване в човека. Ще изговаряте думите любов, радост, веселие. Ще имате тия думи като ключове.
– Лявата ръка се поставя свободно на коляно­то. Дясната ръка се изнася настрана хоризонтал­но, след това напред, нагоре, назад в кръг, надо­лу. Туй въртене на ръката се повтаря няколко пъ­ти. Същото нещо се прави и с лявата ръка, а пос­ле и с двете ръце заедно. Ръцете спират хоризон­тално и се спущат надолу.
Това упражнение ще се прави през седмицата при случаи, когато се забъркват нещо мислите или чувствата ви. Когато се забъркат мислите ви, ще правите упражнението само с дясната ръка, а когато се забъркат чувствата ви, ще правите уп­ражнението само с лявата ръка.
Ръцете – дигнати нагоре, добре обтегнати и с допрени краища на пръстите, концентрирайте ума си и мислено насочете слънчевите енергии да ми­нат през ръцете ви, да потекат по целия ви орга­низъм. При това положение на ръцете изговорете формулата: „Аз съм в хармония с живата приро­да. Нека Божественото благоволение потече през мен!“ Ръцете спуснете надолу.
Лявата ръка нагоре, а дясната надолу. Ще се постараете умствено да възприемете двете тече­ния. С дясната ръка ще възприемете течението от Земята, а с лявата – течението от Слънцето. В то­ва положение ще седите три минути. Гледайте да усетите влиянието на теченията по ръцете.
Дясната ръка нагоре, лявата надолу с клякане, като пръстите на лявата ръка се допират до земя­та с думите: „Аз се съединявам с центъра на земя­та и злото чрез моята лява ръка да премине в то­зи център.“ При ставане дясната ръка си остава нагоре, лявата надолу, като се произнася: „Аз съм свързан с всички интелигентни сили, с всич­ки разумни същества, божествени същества и с Бога и нека Божествената енергия да преминава през цялото ми тяло.“ Клякането и формулата се произнасят три пъти.
Формулите се произнасят в ума и със свещен трепет в душите.
Когато човек изпадне в тежко, лошо състоя­ние, при което мисълта му се помрачава, чувства­та му огрубяват, нека направи следното упражне­ние: поставете дланите на ръцете една срещу дру­га, при което се допират върховете на пръстите. Лявата ръка се тегли по дланта на дясната, до края на китката, след което се изправя в положе­ние на прав ъгъл с дясната ръка, без да се прекъс­ва движението. Дясната ръка се поставя върху ля­вата (при това положение и двете ръце са хори­зонтални). Сега дясната ръка се тегли, хлъзга се над лявата, до края на средния пръст. Най-после и двете ръце се поставят с дланите си една срещу друга, както при започване на упражнението. Съ­щото упражнение се прави и с дясната ръка. Нап­равите ли това упражнение няколко пъти, всички лоши състояния от вас ще изчезнат.
Като давам това упражнение, искам да обърна внимание на следното: хлъзгането, изправянето на ръката и оставянето й върху другата трябва да стават без прекъсване. Природата не обича пре­късванията. Като правите упражнението ту с дяс­ната, ту с лявата ръка, вие се поляризирате.
Лявата ръка напред и малко наклонена, с дланта надолу. Дясната ръка се движи по лявата. Започвате от рамото и слизате, пеете упражнени­ето с буквата „У“. После ръката слиза до китката, като пеете упражнението с буквата ,Д“. Най-после ръката се качва от китката до лакътя \л пеете буквата „И“. Разстоянието на ръката от рамото до лакътя  представлява  материалния,  физическия свят на стомаха. Мястото от лакътя до китката представлява духовния свят- сърцето, а китката -умствения свят – ума. После поставете дясната ръка напред, а лявата да се движи по нея. Праве­те това упражнение сутрин и вечер до десет пъти в продължение на една седмица. По този начин ще подобрите положението на стомаха, на гърди­те и на мозъка, ще се лекувате. Който иска да бъ­де здрав, да пее, като е тъжен и като е неразпо­ложен. Пейте и възхвалявайте Господа в душата си.
– Десният крак напред, спокойно навеждане на тялото към земята, като си представяте мисле­но, че издигате един килограм тежест. Правете това упражнение, като постепенно увеличавате тежестта, докато стигнете до 50 кг. Като правите упражнението редовно, вие ще забележите, че мускулната ви сила се е увеличила.
Щом можете мислено да вдигнете 50 кг тежест, вие ще можете и в действителност да я вдигнете. Правете това упражнение, когато сте неразполо­жени, да видите какви сили се крият във вас.
– За да не отслабват очите, трябва да се уп­ражнявате. Има упражнения, които раздвижват всички очни мускули. Ако не се упражняват, очите постепенно отслабват и губят способността си да виждат. Като отивате на екскурзия, вие гледа­те час по-скоро да стигнете върха. Това не е пра­вилно. Вървете бавно и гледайте нагоре, наляво, надясно. Щом изгрее Слънцето, спрете се за мал­ко, да видите как изгрява, и продължете пътя си. Бързате ли, скоро ще остареете.
Една от причините за отслабване на очите е, че те не се движат. Вие движите врата си, когато искате да видите нещо, а не движите очите си. Ще ви препоръчам едно упражнение, което можете да правите сутрин и когато се сетите – през деня. Затваряйте си очите и ги движете, гледайте колко­то се може по-нагоре, после колкото се може по-надолу, колкото се може по-надясно и колкото се може по-наляво. Повтаря се всичко това много бавно няколко пъти. После през целия ден, когато искате да видите нещо, не си извъртайте врата, да е неподвижен, а очите да се движат – това ще стане естествено гледане за вас. физическата страна беше дотук. Вътрешната страна е следна­та: направиш една погрешка, не я поправиш, нап­равиш втора погрешка, не я поправиш, трета, чет­върта, свикваш и започваш да не довиждаш. Дру­го: обичаш някого, извиняваш му погрешките или ти се виждат много малки. Не го обичаш, не му из­виняваш погрешките и ти се виждат много големи. Трето: от тревоги, притеснения, вътрешни дисхармонични състояния, от полепване на прах по тях също отслабват очите.
Студените крака са първото условие за неврастенията. Добре е за неврастеници и тия, които губят често разположението си, от време на вре­ме да се събуват боси и да ходят по ситен пясък или по мека трева. Така краката влизат в пряк контакт с жизнените сили на земята и се тонират. При сутрешните упражнения, като вдигнете ръце­те си нагоре, вие възприемате слънчевата енер­гия, а чрез краката – земната. Затова сутрин ще приемате слънчеви енергии, вечер ще правите уп­ражнения,  за да  се  освободите от събраната енергия през деня; сутрин ще възприемате от Слънцето, вечер ще давате излишната енергия на Земята.