Лечение чрез благородни метали и скъпоценни камъни

wmaСкъпоценните камъни и благородните метали оказват добро влияние върху здравето на човека. Най-силно влияние оказва златото, понеже носи в себе си магнетична сила.
Вземете един грам чисто самородно злато, туре­те го в десет грама вода и я оставете да стои някол­ко дни на слънце. Щом сте неразположени, вземете десет капки от тази вода и неразположението ще мине. Болен сте, вземете десет капки от тази вода. Изобщо, каквото и да сте преживели, лекувайте се с тази вода.
Златото може да лекува неврастения – туря се ед­на златна монета в чиста вода да стои няколко часа. Микроскопически частици от златото ще се разтво­рят във водата и тя става лековита, ще успокои нер­вния. Носенето на златни украшения не е без значе­ние. Съветвам ви винаги да носите по една златна монета в себе си.
Среброто лекува. Ако имаш някаква болка, взе­ми чисто сребро, тури го във вода да стои 24 часа и от време на време после си пий от тази вода.
Скъпоценният камък разлага светлината по осо­бен начин. На тази светлина всеки може да се леку­ва. Затова е добре човек да носи златни пръстени със скъпоценни камъни. Не всички камъни действат благотворно върху човешкия организъм и не всеки скъпоценен камък действа лечебно върху всички хо­ра. Има такива камъни, на които трептенията не се съгласуват с трептенията на организма на даден чо­век, поради което се произвежда дисхармония.
Скъпоценният камък носи в себе си специфичен живот и оказва особено лечебно действие, стига да знаеш как да се свържеш с неговите енергии.
И скъпоценните камъни боледуват – тогава изгуб­ват блясъка си. Оздравяват, като ги носи здрав, раз­положен, добър човек. Боледуват и обикновените камъни.
Скъпоценните камъни, амулетите, талисмани­те помагат срещу лошото влияние на звездите.
Добре е човек да има поне един златен пръстен със скъпоценен камък и всяка сутрин да го ту­ря последователно на всичките си пръсти и да си казва: „Искам да дам ход на Божественото в се­бе си, да бъда благороден, да бъда справедлив, да бъда музикален със стремеж към красивото и да се отнасям добре с хората.“ Голяма сила се крие в скъпоценните камъни.
Пръстените можете да носите на първия пръст, на втория и на третия пръст едната ръка, после ще смените на другата ръка.
Понеделник е ден свързан с елемента сребро и със скъпоценните камъни смарагд и изумруд; вторник – с желязо и рубин; сряда – с живак, халкедон и хризолит; четвъртък – с калай и сапфир; петък – с мед и берилий; събота – с олово и аме­тист и неделя – със злато и сардоникс.