Лечение с цветове

coloursВсяка болест се лекува със светлина – черве­на, синя, жълта, портокалова, виолетова – според болестта се избира и светлината.
За вас не е важно да живеете в краските на цветовете, но в енергиите на тези цветове. Който иска да преобрази живота си, той трябва да се свърже със самата светлина, да се ползва от ней­ните енергии.
Най-красивите шарки ще намерите в растени­ята. Растенията представляват най-великата худо­жествена изложба. Те са страници от великата Божествена книга.
Ефектът на цветовете зависи от техните вибра­ции. Колкото са по-висши вибрациите на даден цвят, толкова резултатът е по-добър. Когато сте неразположени, трябва да знаете откъде идва то­ва неразположение, в кой цвят се намирате и с кой цвят можете да си помогнете.
Човек познава само 7 цвята на светлината, без да подозира, че му предстои да открие още 5 цвя­та. На земята човек може да види само 12 цвята на светлината.
Колкото повече жълти лъчи има в мозъка, тол­кова човек мисли по-здраво. Когато мисълта не е будна в него, той е лишен от жълтите лъчи. Първи­те три лъча от седемте имат влияние върху физи­ческия живот, вторите три лъча влияят на духов­ния живот. (Под духовен живот разбираме съзна­нието на човека да осъзнава нещата вътре в себе си във физическия живот, както се проявяват.)
Преди да е заболял още, човек може да се ле­кува с цветните лъчи. Седемте цвята представят седем разумни свята, които изпращат по един цветен лъч. Седемте цвята пък са слънчевият спектър. Колкото по-силен е цветът, толкова по-близо до нас е светът, който изпраща този цвят. От цветовете на дъгата можем да познаем към коя област се движим. Кой цвят преобладава на земята? Зеленият. Всички същества на земята са потопени в зелен цвят. Същевременно ние сме свързани с всички планети и слънца, както и със съществата, които ги населяват.
Всеки цвят има свое предназначение, което учените хора знаят. Например зеленият цвят е материалистичен, червеният цвят е активен, той е повече на животните; портокаловият цвят е на крайния индивидуализъм. Единствените цветове, които съответстват на сегашното развитие на хо­рата, са ясносиният и ясножълтият.
И червеният цвят от своя страна е съставен от 7 цвята с различна интензивност на вибриране и с различен брой вибрации. Човек с добре разви­то око, може да различава 7 краски на червения цвят и разумно да се ползва от тях. Тези краски са негативни и трябва да се превърнат в положи­телни. Те представят написана книга, която тряб­ва да се разгадае. Който може да раздели седем­те краски на червения цвят една от друга и да из­ползва всяка от тях според нейните качества, той ще се почувства напълно ободрен.
Болен си. Болестта ти се дължи на недоимък от светлина в организма ти. Как ще оздравееш? Ка­то приемеш необходимата светлина в себе си. Да­ли страдаш от недоимък или от излишък от свет­лина в организма си, ти си изложен на неправил­ни прояви – физически и психически.
Седемте краски съществуват в различните светове в различни октави и се различават със своето действие и значение. Във физическия свят означават едно, а в другите светове – друго. В ниското си проявление червената светлина озна­чава борба, стихия. Всички същества, които по един или друг начин са складирали тази светлина в своята кръв, са извънредно активни и груби. Студът, това е малко количество светлина. Зад обикновената светлина стоят други енергии от по-висок род, а зад последните стои нещо разумно. Чистият червен цвят произвежда живот, жизне­ност, жизнерадост. Чистият портокалов цвят дава благородно индивидуализирано служене на Бога, а нечистият- съмнение, безверие.
Чистият жълт цвят дава равновесие на чувст­вата, мир, тишина, интелект, а в нисшите си проя­ви – използване, корист, всичко за лични цели, сметкаджийство. Чистият зелен цвят – растене във всяко отношение, а в ниска проява – съхнене, привързаност към материалното. Ясносиният цвят- подем, разширение на чувствата, най-въз­вишени чувства, вяра. В нечист вид – съмнение, безверие, тщеславие. Чистият тъмносин цвят дава спокойствие, твърдост, решителност, а в нечист оттенък – непостоянство. Виолетовият цвят, чис­тият, дава сила, употребена за висши цели, сила на духа, а в нечист-сила, но употребена само за лични облаги.
Светлината говори на човека едновременно на седем различни езика. Всеки цвят на светли­ната има специфичен език. Който разбира тези езици, той е здрав, учен, силен или ако е болен, невежа, слаб, посредством тези лъчи на светли­ната може да се лекува, защото всеки цвят е свързан с известен род сили на човешкия органи­зъм. Така червеният цвят е свързан със силите на сърцето, портокаловият- със силите на ума, зеле­ният – със силите на волята, жълтият – със силите на душата, синият-със силите на цялото небе, ви­олетовият – със силите на духа.
Много хора страдат от опияняващи средства: вино, ракия, тютюн и други. И в психичния живот има опияняващи неща – някои мисли и чувства опиват като алкохол. Който не ги познава, възп­риема ги и после боледува, мъчи се, докато се освободи от тях. Понякога причината за болестите се крие в липсата на известен цвят в човека. Ако му липсва червеният цвят на любовта, жълтият на мъдростта или синият на истината, той непремен­но ще боледува. Те могат да се внесат както в ор­ганизма, така и в психиката.
Колкото е по-интелигентен човек, толкова не­говата светлина е по-ясна. Ако интелигентността се намалява, светлината придобива слабосинкав цвят, после бледожълто и т.н. По цвета се съди за степента на човешката интелигентност. Като дой­дете до сърцето, дето е любовта, там ще видите особено нежна краска – с розов цвят. Същевре­менно тя излъчва и приятна мека топлина. Най-после, като дойдете до волята, от човека излиза бяла светлина – цвят на добродетелите. Между трите цвята (светъл, бял и розов) се преплитат ос­таналите цветове. Това преплитане на цветовете представлява човешката аура. По аурата яснови­децът познава докъде е стигнал човек в своето ду­ховно и умствено развитие.
Червеният цвят действа върху аурата на човек, прави го активен. Портокаловият цвят действа върху личния живот на човека, прави го голям ин­дивидуалист. Жълтият цвят дава простор и успо­коение на ума.
Колкото повече навлизате в тъмните цветове, например при тъмносиния, се усеща тъга, скръб в душата. Светлите цветове (ясносиният, ясножълтият) действат успокоително върху нервната сис­тема. Синият цвят е среда за духовния живот на човека. Зеленият цвят регулира магнетичните и електрическите течения в човешкия организъм. Той е свързан с растенето. Който иска да расте, здрав да бъде, той трябва да се свързва със зеле­ния цвят. Виолетовият цвят има отношение към волята на човека.
За лекуване и подмладяване – ето какво ще ви препоръчам: да си купите една призма, дълга око­ло половин метър и широка 20 см, да я турите в стаята си и да концентрирате вниманието си към един от цветовете, според болестта, която имате. Ако страдате от анемия, ще отделите червената светлина на спектъра. С този цвят ще се облива­те около десетина дни. Ако стомахът ви е разст­роен, ще отделите зелените лъчи на светлината. Ако е разстроена нервната система, ще изтеглите светлосините лъчи. Цветовете на светлината мо­гат да лекуват всички болести.
Работете с цветовете, с различните краски ка­то методи за лекуване и за набавяне на онези енергии, които липсват в организма ви. Всички хора не се нуждаят от един и същ род енергии, за­това всички не обичат един и същи цвят. Ако ня­мате предмети, които да ви свързват с различни­те цветове, работете мислено, като изговаряте та­кива думи, които ще събудят у вас съответните цветове. Например ако кажете думата „син“, вед­нага ще си представите или тъмносин, или ясно-син цвят. Първият е цвят на долината, затова ви сваля ниско, в долината на живота. Ясносиният цвят ви напомня небе, височина, затова издига мисълта ви високо, на някой планински връх. Съ­що така и другите цветове произвеждат различни състояния в човешката мисъл.
Който е развил чрезмерна чувствителност в себе си или страда от неврастения, нека използ­ва синия цвят на светлината. Всяка сутрин да пра­ви обливания със сините лъчи на светлината вър­ху главата, гърдите и стомаха си.
Изобщо добре е човек да отправи сини, жълти или портокалови лъчи към онези органи на тялото си, в които чувства излишна енергия. Понякога на някои места в организма на човека става извест­но подпушване, което създава анормални състоя­ния. Той трябва да облива тялото си със сините и жълтите лъчи на светлината. Човек може да прие­ма тези лъчи от Слънцето. Първоначално той ще си служи със стъклена призма.  С помощта на та­зи призма може да получи слънчевия спектър на стената. Като получи спектъра, той трябва да със­редоточи вниманието си към синия цвят и да се опита да го възприеме в себе си. След това нека затвори очите си, да види може ли същият цвят да се отпечата в мозъка му. Като прави тези упраж­нения, той ще може, когато пожелае, да произве­де синия, жълтия или кой да е цвят в мозъка си и да се лекува. Когато правите тези опити, отнача­ло ще настане в съзнанието ви голяма тъмнина. След известно време върху мозъка ви като върху екран ще блесне малка светлинка, както се зазорява на хоризонта. Тази светлина постепенно ще се увеличава, докато се засили толкова, че да може да лекува.
Чистотата е най-хубавото лекарство срещу всички болести. Основният тон на живота се до­бива чрез чистотата. Червеният тон без чистота не може да го добиеш. Чистотата е проводник на червеният цвят. Червеният цвят носи онзи мате­риал, от който се съгражда живота. Този червен цвят, който виждате, е само сянка на истинския. Червеният цвят на дъгата не е основният червен цвят. Червеният цвят ще внесе у вас радост, топ­лина, светлина и сила. Щом го схванете, веднага чувствате, че сте придобили нещо.
Ако внесете червения цвят в организма на ня­кой човек, който е анемичен, веднага червените кръвни телца в кръвта му ще започнат да се уве­личават и животът в него ще се засили. Ако вне­сете портокаловия цвят в организма на човека, той става самостоятелен, започва да мисли сво­бодно; ако се внесе зеленият – човек започва да гради, да създава. Във всеки цвят природата е скрила известен род сили и разумният човек, ка­то знае това, чрез всеки цвят може да придобие онова, което му липсва. Чрез възприемане на червения цвят на светлината човек може да си създаде здраво, хубаво лице. Каква по-добра коз­метика от действието на червения цвят върху чо­вешкия организъм. Няма по-лесен, по-естествен начин за подобряване на здравословното състоя­ние на човека и придобиване на жизненост от възприемането на червения цвят. Червилата, пуд­рите, помадите запушват порите, атрофират клетките и ги осакатяват. Ако едно дете се изприщи, може да се прибегне до пудрата, но здравият чо­век да маже лицето си с пудра – няма смисъл. Ли­цето трябва да бъде красиво, пластично.
Докато не придобие червения цвят, човек все ще бъде изложен на ред болезнени състояния. Ако не възприема правилно портокаловия цвят, човек ще изгуби своето индивидуално състояние. Ако не възприема правилно зеления цвят, той ще спре своето растене. Ако не възприема правилно жълтия цвят, той ще спре своето умствено разви­тие. Ако не възприема правилно синия, той ще за­почне да се изражда в религиозно отношение. Ако не възприема правилно виолетовия цвят, чо­век постепенно ще почне да губи силата на своя­та воля.
Белият цвят създава здравословното състоя­ние в човека. Белият цвят носи здраве. Черният цвят предизвиква лоши, отрицателни състояния в човека. Когато е болен, човек трябва да се обли­ча в бели дрехи. Човек трябва постоянно да сме­ня цветовете. Цветовете предизвикват движение, живот. Те са енергии, които оказват различно влияние върху човека. Човек трябва да мине през всички тонове на цветната гама. При това опреде­лено е по колко време трябва да прекара във все­ки цвят, във всеки тон на гамата. Ако в даден цвят прекара повече от определеното време, в него ще настане известно втръсване.
Черният цвят е цвят на почивка и съсредоточа­ване: след като е работил цял ден, нужно е малко човек да си почине, да се посъбере в себе си, да не дава нищо навън. Той не е лош цвят. Психоло­гически действа хубаво, в смисъл цвят, който съ­бира повече енергия. Когато човек е много нер­вен, по-хубаво е да носи черни дрехи, за да има повече енергия. Децата ги обличат в бяло – пра­вилно и на място е, понеже те имат изобилно енергия, която раздават.
Ако сърцето боледува, хармонизирайте се с червените лъчи на светлината, внесете червения цвят в себе си. Ако мислите са дисхармонични, трябва жълтият цвят да проникне у вас. Ако чер­ният дроб е разстроен, ще възприемете добре зе­ления цвят. Всички цветове може много добре да се отделят през призма. Зад всеки цвят седи ед­на разумна сила в природата.
Ако човек има повече от червената светлина, а другите светлини липсват, тогава той има пред­разположение да се гневи.
Когато страдате от главоболие, очеболие, рев­матизъм или друга някаква болест, правете опити с цветните лъчи да видите как ще се отразят вър­ху организма ви. Много начини има, по които чо­век може да лекува, но лекуването с цветни лъчи е един от най-ефективните.
Когато искате да излекувате известен недъг в себе си, прекарайте розовия и жълтия цвят през ума си.
Светлите цветове (ясносиният, ясножълтият) действат успокоително на нервната система. Зе­леният цвят регулира магнетичните и електричните течения в природата и в човешкия организъм. Страхът е едно негативно качество на нисшия ум и щом се проявява силно при някого, добре е човек да възприема портокаловия цвят като сред­ство за балансиране на силите. С него той може да се лекува.
Обезсърчен си. Намираш се в безизходица. Не си в състояние да мислиш. Послужи си с жъл­тия цвят. Отдели жълтия цвят от светлината и та­ка го направи, че да грейне в ума ти.
Не бива дълго време да се гледа кой и да е от цветовете.
Синият цвят внася спокойствие в човека; небесносиният цвят действа особено успокоително на нервната система.
Който е маловерен, нека предизвика синята краска в себе си, за да премахне маловерието. Силата протича от виолетовата краска. Розовата краска ще употребявате, когато сте неразположе­ни, а за здраве – червената краска.
Понеделник е ден, свързан със зелените лъчи; вторник – с червените лъчи; сряда – с жълтите лъ­чи; четвъртък – със сините лъчи; петък-с розови­те и светлосините лъчи; събота – с виолетовите лъчи и неделя – с портокаловите, с белите, с аметистовите и диамантените лъчи.
Добре е в едно тефтерче да си вземете седем копринени конци, които да отговарят на седемте цвята на спектъра, и при всяко неразположение да го поглеждате. Природата лекува с цветовете.
Казвам: това, което знаете за приложението на цветовете по отношение на облеклото на хора­та, се отнася и до техните мисли и чувства. Вся­ка мисъл, всяко чувство, всяко действие е облече­но в известен цвят като в дреха.