Лечение с музика

muzika

Музиката във физическия свят е потребна, за да организира дезорганизираната материя, фи­зическият свят е дезорганизиран. Чрез музиката материята ще трепти хармонично.
Музиката е Божествен метод за успяване в света. Чрез музиката по-висши същества дости­гат до нас. Вие, ако пеете, ще спомогнете по-нап­реднали същества да дойдат и да ви помогнат. Ако не пеете, няма да се интересуват от вас.
Окултната наука препоръчва пеенето като ме­тод за превръщане на отрицателните енергии в положителни.
Музиката организира тялото, а оттам и мисъл­та, организира мисълта, а оттам и всички клетки. Музиката повдига вибрациите на организма.
Музиката от най-стари времена се прилага ка­то метод за трансформиране на енергиите и за лекуване.
Пеенето е зов на човешката душа към приро­дата. Като отзивчива тя изпраща своите разумни, съграждащи сили към човека да му помогнат по-скоро да оздравее.
Днес музиката може да се впрегне като метод за лекуване. Ако накарате болния всеки ден да пее по малко, той скоро ще оздравее и обратно, ако здравият престане да пее, той лесно ще забо­лее. Музиката е на границата между физическия и духовния свят. Чрез нея човек може да транс­формира енергиите си. Чрез песента в човешкия организъм се влива особена жизнена енергия. Ако си нервен, неразположен, започни да пееш. Състоянието ти веднага ще се измени. Чрез пее­нето се развиват такива способности, каквито по друг начин не могат да се развият.
За да бъде здрав и нормално развит, човек трябва да придобие вътрешно равновесие между силите на материята, от която е направено тялото му, както между мислите и чувствата си. Музика­та е едно от средствата за поддържане на това равновесие. Който знае законите на природната музика, той може да спре разрушителното дейст­вие на паразитите в своя организъм и да подобри състоянието си.
Пеенето не е развлечение, то е средство за тонизиране на енергиите. Трябва да пееш, за да придобиеш известни енергии. Ако болният не пее, ще умре преждевременно. Той трябва да пее, за да набави изгубената енергия на организма си.
Когато пее, човек трябва да вложи в песента и душата си, и духа си. Те изменят трептенията, по­вишават ги, а всяко повишаване на трептенията се отразява здравословно върху организма.
Когато пеете, Любовта, Мъдростта и Истината трябва да вземат участие в пеенето, да дадете из­раз на всичко, което Бог е вложил във вас.
При всяка болка има свиване на капилярните съдове. Като почнеш да пееш, става разширяване и престава това свиване на капилярните съдове, престават болките.
Музиката е метод за трансформиране на чо­вешките състояния. Има състояния, които без му­зика по никой начин не могат да се сменят.
Вие още не сте си послужили с музиката като средство за лекуване и за развиване на вашите способности. Чрез музиката може да произведе­те сила в себе си, да премахнете обезсърчението си или да премахнете болките си.
Музикалните тонове са свързани с човешкия организъм.
Сърцето представя тона „до“, дихателната сис­тема „ре“, черният дроб „ми“, бъбреците „фа“, да­лакът „сол“, жлъчката „ла“, храносмилателната система „си“. Когато храносмилателната система на човека действа музикално във всички гами, ние казваме, че тя е нормално развита. При най-малкото нарушение на тази система нейният тон се изменя, минава в друг тон, а това вече създа­ва известна дисхармония в някой от нейните ор­гани. Тази дисхармония наричаме заболяване.
Щом се понижат трептенията на стомаха, идва стомашна болест; щом се понижат трептенията на белите дробове, иде болест на белите дробове. Тогава можеш да употребиш музиката, за да се повдигнат трептенията на тялото и да оздравееш.
Има музика, с която се укротяват зверовете. Има песни, с които може да се лекувате и с кои­то и смъртта може да изгоните. Смъртта се бои и бяга от тези песни.
Който пее, малко боледува. Ако заболее, лес­но се лекува. В това отношение музиката е добро лечебно средство.
Ако един болен пее на болестта си, ще оздра­вее. Без музика, без пеене, човек се демагнетизира. Душата също се тонира чрез музика.
Има болни, които се лекуват, като им се свири на цигулка, други – като им се свири на китара, трети – на флейта и т.н. Различните инструменти оказват специфично влияние върху отделните хо­ра. Ако болният обича да слуша цигулка, ще му посвирите нещо, но с възходящи вибрации, а не с минорни песни.
Сърцебиенето например се лекува с песни, ко­ито започват с тона „до“, обаче не тона „до“ взет по камертон, но естественият тон „до“. Ако вземе­те този тон вярно, веднага ще почувствате в себе си успокоение, малка радост, като че сте придо­били нещо. Колкото малка да е тази радост, тя внася в душата ви светлина, проблясък, като че слънце е изгряло. Основният тон „до“ е ключ за живота. Всеки може да прави опити в това нап­равление, да провери тази истина. Когато иска да пее, човек предварително трябва да се настрои, за да попадне в естествения тон, в естествения ключ. Той ще се изправи, ще постои спокоен 10-15 минути, докато се освободи от всички мъчнотии и противоречия, които съществуват в ума му, ще помисли за разумността в живота и ще запее. Това значи, че този човек е успял да завърти пра­вилно един от музикалните ключове, който му е даден. Това значи още да изгрее слънцето в него и разумната енергия да потече в организма му. Ако тонът „до“ е правилно взет, човек може да възприеме животворната енергия от Слънцето и да я предаде на всички органи в своя организъм. Думите „зум-мезум“ в окултната музика регулират, те са равнодействащи сили, които регули­рат всичко. Тъй че, когато искате да се тонирате, може да пеете упражнението „Сила жива, извор­на течуща“
Сила жива, изворна течуща сила жива, изворна течуща. Зун мезун, зун мезун, бином ту мето.
В къщи накарайте болния да пее и той ще се излекува. „Сладко, меденого накарайте да пее, после другите упражнения, така може да се изле­кува.
Сладко медено, сладко медено, медено медено, сладко медено. От слънцето изпратено, от пчелите донесено.
Болни ли сте, гладни ли сте, пейте песента
„Благост, благост“.
Благост, благост, благост,
носи, носи, носи
светлината, светлината, светлината.
Радост носи за живота,  (2) за живота тя, за живота тя, за живота тя.
Стари вдига, млади вдига, (2) от леглото тя, от леглото тя, от леглото тя.
Болни милва, здрави радва, (2) кога иде тя, кога иде тя, кога иде тя.
И реки текат обилно, и цветя цъфтят красиво, кога иде тя, кога иде тя, кога иде тя.
Болен ли си и си беден. Не можеш да отидеш на лекар, пари нямаш. Изпей си една песен като нашата песен:
Красив е животът на нашата душа, що изпълня цялата земя.
Изпей я три пъти и ще оздравееш.
После изпей „В началото бе Словото„. Ама на­истина ли ще оздравея, като я изпея? Като не я изпееш, ще оздравееш ли? Изпей я, не умувай. Щом пееш, ще оздравееш.
В началото бе Словото и Словото бе у Бога, и Словото бе Бог. То в началото бе у Бога. Всичко чрез него стана и което е станало, нищо без Него не стана. В него бе живота, и живота бе виделина на человеците. И виделината свети в тъмнината и тъмнината я не обзе.
Понеделник е ден, свързан с тона фа; вторник – с до; сряда – с ми; четвъртък – с ла; петък – със сол; събота – със си и неделя – с ре.