Лечение с мисъл

897Болестите се лекуват с мисъл. Мисълта  може да изпъди всяка болест от човешкия организъм.
Мощно нещото е словото. Мощна е и човешка­та мисъл. Достатъчно е човек да приложи съзна­телно, с вяра мисълта си, за да опита силата й. За това е нужна воля. Чрез мисълта се лекуват хора от неизлечими, страшни болести. Повярва ли в силата на мисълта си, човек може да прави чуде­са с нея. Обаче за това се иска силна воля, без никакво колебание.
Ако знаеше законите, които управляват мисъл­та му, човек би се справил с всички свои недъзи.
Няма недъг, който мисълта да не е в състояние да изправи.
При здравословно състояние организмът има едни вибрации. При различните болести са раз­лични вибрациите, но всяка болест говори за по­нижени вибрации. Температурата трябва да се повиши. Това става с изговаряне на специални мисли и формули, които човек, като ги изговори и внесе в организма си, променят вибрациите. Това се постига и с гледане на хубави картини, пейза­жи, звездното небе може също да служи за цяр. Обезсърченият и болният да гледат трептящите с различна светлина звезди. От светлината на звездите човек може да се насърчи и да се леку­ва.
Човек може да се лекува чрез мисълта си. Колкото по-силна и съсредоточена е мисълта на човека, толкова по-лесно може да се излекува от известна болест. Достатъчно е да каже една ду­ма, за да се излекува. Има думи, които действат магически върху човека. Той трябва да знае и ко­га да каже думата. Всяко нещо трябва да става на своето място и време.
Според окултната наука всяка дума има свой определен ключ. Ако намерите ключа на думата „здраве“ и я произнесе три пъти някой болен, той непременно ще оздравее. Като произнасяте пра­вилно думите, ще проверите силата, която се съ­държа в тях.
Силната мисъл лекува всички болести. Кабалистът изяснява по следния начин лекуването чрез мисълта: мисълта е в състояние да видоиз­мени вибрациите на човешкото тяло. Когато чо­век заболее, тези вибрации се понижават с ми­сълта той може да ги обърне от нисши във висши. Материята на физическия свят се подчинява на човешката воля. За тая цел трябва да знаете законите, които управляват волята. Материята се подчинява и на човешката мисъл. Следователно приложете енергиите на волята и на мисълта си. Чрез усилия на волята и на мисълта си човек мо­же да изкара навън чуждите вещества от организ­ма си.
Като ученици вие трябва да работите с мисъл­та си, да правите опити, да използвате скритите сили в своя организъм като лечебни средства. В човека има клетки, чиято задача е да лекуват. Те се наричат лечебни клетки. Достатъчно е човек да отправи мисълта си към тях, за да проявят те сво­ето действие. От човека се иска само концентри­рана и положителна мисъл. Всяка отрицателна мисъл парализира действието на клетките. Иска ли да се лекува, човек трябва да поддържа поло­жителни мисли.
С отворени очи става концентрирането. С от­ворени очи ще се лекуваш, ще мислиш за ръцете си, за краката си, ще прокараш ума си през нер­вната система, през стомаха, червата, по цялото тяло, като един господар, който трябва да се раз­ходи навсякъде из своето имение да види в какво положение се намира всичко. Това значи концен­триране.
Човешката мисъл е свързана с жизненото електричество в живота. Когато мислите са поло­жителни, те привличат жизнените сили към себе си; когато мислите са отрицателни, тия жизнени сили се разпръскват, отдалечават се от човека, вследствие на което се появява заболяване. Нап­ример, ако имате някой противник, който ви мра­зи, неговата мисъл спрямо вас е много силна. Той може да ви направи негативен и вие ще заболее­те.
Законът е следният: ако вие заболеете, туй за­боляване ще се върне върху него, ще има обратно движение.
Вие можете да изпращате вашите положител­ни мисли, вашите топли чувства и пожелания към някой болен с абсолютната вяра, без никакво ко­лебание и съмнение и той ще оздравее. Значи, за да бъде здрав някой човек трябва да изпратите от себе си един жизнен ток към него. Той ще възп­риеме вашата мисъл и пожелание и ще се почув­ства по-добре. В туй отношение добрите приятели са добра ограда за здравето, а лошите приятели всякога носят болести и страдания.
Индусите имат следния начин за лекуване на раните си: събират праната от природата и с по­мощта на мисълта си отправят тази прана към болното място, което най-много за 20 минути озд­равява.
Докато живеете в света на противоречията, трябва да знаете, че се намирате под закона на внушението. Никой смъртен, даже и безсмъртен, не е свободен от този закон. Като имате предвид това, всякога ще държите в ума си положителни мисли и чувства, ако искате да се освободите от много болезнени състояния, които не са ваши. Ако се свържете с някой човек, който страда от крак, и вие ще изпитате същата болка.
И тъй, искате ли да напреднете в живота си, прилагайте закона на внушението. Когато се от­нася до ваши близки, вие прилагате много успеш­но внушението. Дойде ли до вас, не можете да се ползвате от него. Например, ако някой ваш прия­тел се е обезсърчил и се страхува, че няма да из­държи изпита си, вие го насърчавате, внушавате му, че ще свърши добре изпита си, и той се успо­коява. Намерите ли се вие в същото положение, не можете да си помогнете. Значи, по отношение на вас законът за внушението не работи. Прила­гайте този закон както към себе си, така и към своите ближни, но винаги за доброто, за положи­телното в живота. Този закон работи навсякъде.
За да познаете дали вашата воля се е развила, т.е. дали имате воля да приложите една окултна формула, най-добрият опит е следният: някой път ви заболи корема, усещате едно въртене вътре, опитайте си волята. Турете си лявата ръка отзад на гърба, а дясната – отпред на корема, съсредо­точете ума си и произнесете следната формула: „Моля болестта да престане.“ Ако тази формула не помниш, кажи: „Болестта е престанала.“
Заболеете ли, не бързайте да викате лекар. Приложете един, втори, трети метод, концентрирайте мисълта си към болката и няколко пъти си кажете: „Ще оздравея.“ Някога можете десет пъ­ти само да кажете, че ще оздравеете и така ще стане, а някога е необходимо хиляди пъти да си кажете, че ще оздравеете. Колкото пъти и да из­говорите тези думи, не-се обезсърчавайте. Посто­янствайте и ще получите добри резултати. Така можете да лекувате и себе си, и приятелите си.
Особена атмосфера ще създадете около вас, ако знаете как да произнасяте думите живот, бла­гост, любов, мъдрост, извор, Христос, Дух.
Всички искате да бъдете умни, здрави, добри, чисти – качества, които може да ги имате, ако зна­ете да произнасяте думата „Любов“ както трябва. Тази дума има огромно, мощно значение, има си­ла и пред Бога, и пред ангелите, и пред хората, стига да знаете как да я произнесете. Магическа дума, която и мъртви оживява. На тази дума всич­ко се подчинява. Дума, която струва милиони и билиарди.
Трябва да правите опити. Ако десет души се съберат и концентрират ума си върху един болен човек, те могат да го излекуват, като с мисълта и молитвата си привлекат положителни и оздрави­телни сили.
Като знае свойствата на топлината и на студе­ната вода, човек може да се лекува и по духовен начин. Например вместо с топла вода, човек мо­же да се лекува с мисълта си, която внася също такова разширяване на капилярните съдове, как­вото и топлата вода.
Ако някой от вас заболее, вие можете вечер, когато той спи, да изпращате към неговото под­съзнание добри мисли, че той ще оздравее, ще се поправи скоро.