Лечение със слънце

28909Слънцето съдържа всички медикаменти в себе си. Няма болест, която да не се подчинява на действието на слънчевите лъчи.
Умният човек, като вижда, че организмът му е лишен от известна енергия, я събира от Слънцето. Той знае, че Слънцето може да набави всякакъв недоимък от енергия в човешкия организъм.
Христос препоръчва Слънцето като метод за лекуване. Когато няма слънце, ще се лекуваш в стаята си – ще превържеш раната със зехтин и лук, а когато грее Слънце, ще излезеш вън, ще развържеш раната си и ще я изложиш на слънче­вите лъчи.
Ако почернявате на Слънцето, значи сте аку­мулирали неговите енергии. Почерняването е подпис, че сте взели енергии от Слънцето.
Слънцето действа много силно и за да не си повредите очите, не гледайте направо и дълго време в него. Светлината не е лоша, ретината не е приспособена.
Нашият организъм е образуван от милиарди клетки, които имат свойството на земята да възп­риемат слънчевите лъчи, да ги трансформират и да задържат от тях необходимата прана за обно­вяване и лекуване. Щом сте неразположени, из­лезте навън, изложете гърба си на слънце и от не­го ще получите това, което никаква философска мисъл не може да ви даде.
Когато се правят слънчеви бани, добре е да сте облечени в бели или яснозелени дрехи – тези цветове са хубави. Важно е изпотяването. Ако сте на открито място, завийте се с тънка мушама. Ко­гато се лекувате по този начин, трябва да съсре­доточите мисълта си да се излекувате направо от природата.
Планинските слънчеви бани са за предпочита­не, понеже ритъмът на Слънцето не е нарушен от астралния мисловен облак, който обгръща града.
През всички годишни времена слънчевите лъ­чи не действат еднакво. Земята в началото на пролетта е повече отрицателна и затова най-„много приема. Ето защо през пролетта слънчевите лъчи действат най-лечебно. От 22 март нататък, Земята постепенно става положителна. През ля­тото тя е вече доста положителна и затова прие­ма по-малко. 1/1 летните лъчи действат, но по-сла­бо.
Най-добрите месеци за обновяване са от 22 март, през целия месец април и май до 22 юни. На последната дата всяко растене спира.
Има дни през месец септември, които по сила на жизнената енергия се равняват на майските дни. Използвайте слънчевите лъчи през тези дни. Тогава има присъствие на светли същества около вас.
Много от болестите се лекуват със слънчевата енергия. При това, доказано е, че всяка болест има определено време, когато се лекува. Някои болести се лекуват през май, други през юни, юли, изобщо през цялата година.
Най-лековити са слънчевите лъчи сутрин от 8 до 9 часа. Към обяд лъчите са много силни и не действат добре върху човешкия организъм. Ран­ните слънчеви лъчи действат добре върху анемич­ни хора.
Когато иска правилно да използва слънчевите лъчи, човек трябва да изложи гърба си под извес­тен наклон. Измени ли този наклон, той няма да се ползва от разумните лъчи на слънцето. Като го­ворим за Слънцето, ние нямаме предвид само фи­зическото слънце, но и духовното слънце, като проява на интелигентни, разумни сили, като про­ява на същества, носители на любов и мъдрост.
В бъдеще, когато хората съзнаят това, ще се лекуват само със слънчевите лъчи. Те ще знаят кои лъчи срещу какви болести и недъзи могат да се използват.
Под влияние на Слънцето се събужда косми­ческото съзнание в човека.
Колкото повече слънчева светлина приемете в себе си, толкова по-голяма мекота и магнетизъм ще се развие във вас.
Когато човек тури ръцете си с дланите срещу Слънцето, това може да стопли цялото тяло, поне­же топлината на нервите минава по цялото тяло.
Често съм казвал, че човек трябва да разгова­ря със светлината. Боли те гърбът. Изложи гърба си на слънце, на светлината, мисли за нея, за то­ва, което съдържа, и болката ще изчезне. Всички болести на ума произтичат от недоимък на свет­лина; на сърцето – от недоимък на топлина. Всич­ки болести на душата произтичат от недоимък на истина.
Когато заболее, човек трябва да се свърже с енергията на Слънцето и на Луната. Ако не може да се свърже с тях направо, нека се ползва от ония растения и минерали, които са свързани с енергията на Слънцето и Луната, и да ги транс­формира правилно.