Лечение на болести с гимнастични упражнения

гимнастикаУпражненията, които правите, са необходими, понеже в половината част на тялото ви се набира повече негативна енергия, а в другата половина – положителна. При тия упражнения различните енергии в тялото ви се балансират. Когато човек е здрав, когато чувствува и мисли правилно, енергиите сами по себе си се балансират. Но когато човек не е здрав, природата сама предизвиква балансиране на тия енергии, тя създава известна болест и с това предизвиква разни движения. Човек, като боледува, започва да се гърчи, да се движи, става, ляга, а с това енергиите се регулират. Ако се регулират правилно, човек оздравява, ако не се урегулират правилно, човек заминава.

При гимнастическите упражнения, за да правите контакт с невидимите светове, трябва да опънете мускулите си. Ако ръцете са отпуснати в хлабаво положение, нищо няма да придобиете. За да възприемете нещо, трябва ръцете да са опънати.

Трябва да знаете, че при всяко движение вие се свързвате с теченията на природата. Щом обтегнете ръката си и държите ума си концентриран, вие имате вече контакт с тези течения, И тогава при всеки даден случай вие можете да имате връзка или с електричеството на земята, или с електричеството на слънцето. При всяко обтягане на ръката вие можете да имате още контакт или със земния, или със слънчевия магнетизъм. Магнетизмът пък, изобщо е свързан с праната, т.е. с жизнената енергия на природата. Тъй щото при обтягане на ръцете и краката и при концентриране на ума човек използува жизнените енергии на природата и става здрав и силен. При халтаво държане на ръцете природните сили не могат да се използуват.

Във всички упражнения, които правите, умът трябва да присъствува, за да привличате от природата силите, които са ви необходими. Ако движите ръката си механически, нищо не се ползувате. Ако прекарате ума през показалеца, вие ще станете по-благородни хора с достойнство, милостиви. Ако искате да станете справедливи, трябва да упражнявате средния, сатурновия пръст. За благородство и музикалност, за усет към красивото ще упражнявате безименния пръст, четвъртия. Ако искате да уреждате работите си добре и да имате едни хубави отношения към околните, тогава ще упражнявате малкия пръст. Ако искате да добиете нещо Божествено, ще упражнявате палеца.

Голямо богатство е ръката.

Добре е, като правите движения за регулиране на вашия организъм, да ги придружавате с гласните букви „а” и „о” – два мощни звука. Разумните движения регулират нервната система, която е носителка на жизнените енергии – тя възприема живите сили от природата. Когато нервната система е в изправност, всички функции на организма се извършват правилно.

Когато отдалечавате ръцете си, това действува успокоително. Когато пък движите ръцете си една срещу друга, се получава действие в противовес на първото. Затова вие ще кажете на тия противодействуващи сили да се движат нагоре.

I упражнение. Издигнете двете ръце отстрани на тялото, с дланите надолу, на височината на раменете. След това дясната ръка се издига бавно нагоре, под ъгъл 45о от равнището на раменете, а лявата се спуща надолу, под ъгъл 45о от равнището на раменете и в това положение се кляка шест пъти, като по време на упражнението съсредоточавате мисълта си към предната част на мозъка.

Упражнението служи за регулиране предната част на мозъка.

II упражнение. Това упражнение е като първото, само че лявата ръка се издига нагоре, под ъгъл 45о от равнището на раменете, а дясната се спуща надолу под същия ъгъл, при което се кляка 6 пъти,

През време на това упражнение съсредоточавайте мисълта си към сърцето.

Упражнението служи за регулиране на чувствата.

III упражнение. Изнесете и двете ръце назад с обърнати длани една срещу друга и гребете напред, при което се кляка 6 пъти.

През време на това упражнение съсредоточете мисълта си към гръбначния стълб. То служи за регулиране на гръбначния стълб.

IV упражнение. Издигнете лявата ръка нагоре и напред на изток, а дясната надолу, въртене на тялото около кръста и плаване с ръцете. И това упражнение се прави 6 пъти. Докато се прави това упражнение, ще съсредоточавате мисълта си към стомаха. То служи за регулиране на стомаха.

V упражнение. Поставете ръцете на кръста. Закрепете тялото на левия крак, а десният се изнася навън, надясно, като се образува с него бавно полукръг от дясно на ляво – 6 пъти. След това закрепвате тялото си здраво на десния крак и с левия правите същото, както и с десния крак, пак 6 пъти.

През време на упражнението съсредоточавате мисълта си към нервната система. То служи за регулиране на нервната система.

VI упражнение. Издигнете ръцете настрани, на височината на раменете, и бавно издигате нагоре, докато се опрат пръстите на двете ръце горе. Повдигнете тялото на пръсти и в това положение бавно прикляквате, при което ръцете се прибират край тялото. И това упражнение се прави 6 пъти. То представлява завършване на първите пет упражнения. Нарича се магнетично събличане и обличане: надолу – събличане, нагоре – обличане.

Забележка: Тези упражнения ще правите един път през деня. Ако се правят сутрин, е прекрасно, на обяд – хубаво, а вечер – добре. Тези упражнения трябва да се правят много бавно и правилно, с добре обтегнати ръце и крака, ако искате да имате добри резултати. Движението на ръцете е за развитието на сърцето и гърдите. Съсредоточаването на мисълта усилва ума. Изпълнението на всички упражнения пък усилва волята.

Тези упражнения са едни от най-хубавите окултни упражнения. Гледайте обаче те да не ви станат като една примка, а се проникнете от тяхната полза. Считайте, че сте ги знаели някога, а сега си ги припомняте.

Сега ще ви дам следното упражнение с произнасяне на гласните букви „а” и „о”. Поставете дланта на лявата си ръка над дясната и така я прокарайте до рамото. След това поставете дясната си ръка над лявата и пак я прокарайте до рамото. Правете това упражнение в продължение на 10 дена, всяка вечер, преди да си легнете: 6 пъти с лявата ръка и 6 пъти с дясната, като редувате ту лявата, ту дясната ръка. Започвайте с лявата ръка.

Движенията на ръцете упражняват известно влияние върху всички ваши, органи и върху вашата воля. Да кажем, че някой път сте развълнувани. Направете следното упражнение с ръцете си: турете ръцете пред гърдите, а после настрани, като правите с китките леки трептения. След това поставете ръцете си пред устата. Като направите това упражнение 3 – 4 пъти и мислите върху трите думи, неразположението ви ще мине. Това е едно психологическо лекуване, едно психологическо проветряване в човека. Ще изговаряте думите любов, радост и веселие. Ще имате тия думи като ключове.

Лявата ръка се поставя свободно на коляното. Дясната ръка се изнася настрана хоризонтално, след това напред, нагоре, назад в кръг, надолу. Туй въртене на ръката се повтаря няколко пъти. Същото нещо се прави и с лявата ръка, а после и с двете ръце заедно. Ръцете спират хоризонтално и се спущат надолу.

Това упражнение ще се прави през седмицата при случаи, когато се забъркват нещо мислите или чувствата ви. Когато се забъркат мислите ви, ще правите упражнението само с дясната ръка, а когато се забъркат чувствата ви, ще правите упражнението само с лявата ръка.

Ръцете – дигнати нагоре, добре обтегнати и с допрени краища на пръстите. Концентрирайте ума си и мислено насочете слънчевите енергии да минат през ръцете ви, да потекат по целия ви организъм. При това положение на ръцете изговорете формулата: „Аз съм в хармония с живата природа. Нека Божественото благоволение потече през мен!” Ръцете спуснете надолу.

Лявата ръка нагоре, а дясната надолу. Ще се постараете умствено да възприемете двете течения. С дясната ръка ще възприемете течението от Земята, а с лявата – течението от Слънцето. В това положение ще седите 3 минути. Гледайте да усетите влиянието на теченията по ръцете.

Дясната ръка нагоре, лявата надолу с клякане, като пръстите на лявата ръка се допират до земята с думите: „Аз се съединявам с центъра на земята и злото чрез моята лява ръка да премине в този център.” При ставане дясната ръка си остава нагоре, лявата надолу, като се произнася: „Аз съм свързан с всички интелигентни сили, с всички разумни същества, божествени същества и с Бога и нека Божествената енергия да преминава през цялото ми тяло.” Клякането и формулата се произнасят три пъти. Формулите се произнасят в ума и със свещен трепет в душите.

Когато човек изпадне в тежко, лошо състояние, при което мисълта му се помрачава, чувствата му огрубяват, нека направи следното упражнение: поставете дланите на ръцете една срещу друга, при което се допират върховете на пръстите. Лявата ръка се тегли по дланта на дясната, до края на китката, след което се изправя в положение на прав ъгъл с дясната ръка, без да се прекъсва движението. Дясната ръка се поставя върху лявата (при това положение и двете ръце са хоризонтални). Сега дясната ръка се тегли, хлъзга се над лявата, до края на средния пръст. Най-после и двете ръце се поставят с дланите си една срещу друта, както при започване на упражнението. Същото упражнение се прави и с дясната ръка. Направите ли това упражнение няколко пъти, всички лоши състояния от вас ще изчезнат.

Като давам това упражнение, искам да обърна внимание на следното: хлъзгането, изправянето на ръката и оставянето й върху другата трябва да стават без прекъсване. Природата не обича прекъсванията. Като правите упражнението ту с дясната, ту с лявата ръка, вие се поляризирате.

Лявата ръка напред и малко наклонена, с дланта надолу. Дясната ръка се движи по лявата. Започвате от рамото и слизате, пеете упражнението с буквата „У”. После ръката слиза до китката, като пеете упражнението с буквата „А”. Най-после ръката се качва от китката до лакътя и пеете буквата „И”. Разстоянието на ръката от рамото до лакътя представлява материалния, физическия свят на стомаха. Мястото от лакътя до китката представлява духовния свят – сърцето, а китката – умствения свят – ума. После поставете дясната ръка напред, а лявата да се движи по нея. Правете това упражнение сутрин и вечер до десет пъти в продължение на една седмица. По този начин ще подобрите положението на стомаха, на гърдите и на мозъка, ще се лекувате. Който иска да бъде здрав, да пее, като е тъжен и като е неразположен. Пейте и възхвалявайте Господа в душата си.

Десният крак напред, спокойно навеждане на тялото към земята, като си представяте мислено, че издигате един килограм тежест. Правете това упражнение, като постепенно увеличавате тежестта, докато стигнете до 50 кг. Като правите упражнението редовно, вие ще забележите, че мускулната ви сила се е увеличила.

Щом можете мислено да вдигнете 50 кг тежест, вие ще можете и в действителност да я вдигнете. Правете това упражнение, когато сте неразположени, да видите какви сили се крият във вас.

За да не отслабват очите, трябва да се упражнявате. Има упражнения, които раздвижват всички очни мускули. Ако не се упражняват, очите постепенно отслабват и губят способността си да виждат. Като отивате на екскурзия, вие гледате час по-скоро да стигнете върха. Това не е правилно. Вървете бавно и гледайте нагоре, наляво, надясно. Щом изгрее Слънцето, спрете се малко, да видите как изгрява, и продължете пътя си. Бързате ли, скоро ще остареете. Една от причините за отслабване на очите е, че те не се движат. Вие движите врата си, когато искате да видите нещо, а не движите очите си. Ще ви препоръчам едно упражнение, което можете да правите сутрин и когато се сетите – през деня. Затваряйте си очите и ги движете, гледайте колкото се може по-нагоре, после колкото се може по-надолу, колкото се може по-надясно и колкото се може по-наляво. Повтаря се всичко това много бавно няколко пъти. После през целия ден, когато искате да видите нещо, не си извъртайте врата, да е неподвижен, а очите да се движат – това ще стане естествено гледане за вас. Физическата страна беше дотук. Вътрешната страна е следната: направиш една погрешка, не я поправиш, направиш втора погрешка, не я поправиш, трета, четвърта, свикваш и започваш да не довиждаш. Друго: обичаш някого, извиняваш му погрешките или ти се виждат много малки. Не го обичаш, не му извиняваш погрешките и ти се виждат много големи. Трето: от тревоги, притеснения, вътрешни дисхармонични състояния, от полепване на прах по тях също отслабват очите.

Студените крака са първото условие за неврастенията. Добре е за неврастеници и тия, които губят често разположението си, от време на време да се събуват боси и да ходят по ситен пясък или по мека трева. Така краката влизат в пряк контакт с жизнените сили на земята и се тонират. При сутрешните упражнения, като вдигнете ръцете си нагоре, вие възприемате слънчевата енергия, а чрез краката – земната. Затова сутрин ще приемате слънчеви енергии, вечер ще правите упражнения, за да се освободите от събраната енергия през деня; сутрин ще възприемате от Слънцето, вечер ще давате излишната енергия на Земята.