Лечение и диагностика

601Всяка линия на ръката, всяка черта на лицето, всеки център на главата са писма, които свиде­телстват за живота и дейността на човека от да­лечното минало до днес.
Изкуство е да определиш диагнозата 10 години преди заболяването, за да вземе човек мерки предварително. Това може да направи само онзи лекар, който познава окултните науки. Преди да затлъстее човек, трябва да му кажете какво да направи.
Всяко нарушение на законите на физическия свят произвежда разстройство в стомаха, корема и червата; всяко нарушаване на духовните закони – в дробовете, в чувствата; всяко нарушаване на законите в умствения свят произвежда разст­ройство в главата.
И в човешкото око понякога се явяват петна, както на Слънцето. Окото на човека може да се раздели на 12 кръга, които представляват 12-те зодиака в движение. Както слънчевите петна са причина за катастрофи и страдания на земята, та­ка и петната в окото на човека са причина за ред болезнени състояния. В окото се явяват петна, мъглявости, които предсказват някаква болест, която може да настъпи след 10 или 20 години. Кой­то разбира науката за окото, той може да се  предпази от това заболяване.
Белите петна на ноктите говорят за голямо напрежение на нервната система, което води към заболяване. Щом забележите едно бяло петно на ноктите си, веднага вземете мерки: внесете в ума си някаква велика, възвишена идея, която успоко­ява нервната система. Тези петна се явяват още и при големи душевни сътресения. Няма нищо страшно в появяването на белите петна. Те са предупредителни белези, които карат човека да вземе мерки срещу болезненото състояние, което предстои да дойде.
Ако ви боли глава, ще знаете че и стомахът ви е в безпорядък – те са свързани. Методите за ле­куването им са тъй прости, че всеки от вас може да ги приложи.
Когато черният дроб функционира правилно, лицето има приятен розов цвят.
Човек може да чете не само по линиите на ли­цето, но и по цветовете, които окръжават човека. Това е достояние на ясновидеца, но не и за обик­новения човек.
Колкото човек е по-здрав, по-духовен, по-из­дигнат, толкова аурата, която излиза от него, е по-бяла и блестяща, по-приятна. Заболее ли човек, аурата потъмнява. Потъмняването може да стане частично или изцяло. Всяка заболяла част е тъм­на. От човека се иска да възстанови светлината на главата или стомаха или на заболелия орган. Това ще стане и като усили мисълта си, като по­виши вибрациите си.