Лекуване с мисловна сила – Главоболие

Лекува се най-напред стомахът, после локално гла­вата с нареждане към ума: „Успокой се, отпусни се, почини си.“

Не е необходимо да се изброяват всички човешки страдания и болки, в крайна сметка те са резултат от неправилната дейност на съответния „ум“ на клет­ките, тъканите или системите. Принципът е еднакъв. Напомняйте, настоявайте, увещавайте този „ум“ да върши съвестно работата си. Говорете му като на де­те, което палува и пакостничи. Подтиквайте го и го во­дете към здравето, което е неговото естествено състоя­ние.

И не забравяйте, че говорите на „ума“ на съответ­ната част, не на инертна материя, а ум говори на ума! Това е същността на тази форма. След като възстано­вите нормалната дейност на стомаха и на кръвообра­щението, премахвате и основната причина. Останалото се постига много по-лесно.

След известна практика ще се почувствате добър познат с ума в разните части и органи на тялото, нещо повече — те самите ще разберат, че ги познавате до­бре, и ще се поддадат на внушението.

Нещо любопитно и в същото време важно — този начин на лечение може да се приложи и при животни, тъй като умът на клетките не схваща думите и езика, а смисъла им. Те разбират мисълта на лечителя и се отзовават. Думите оформят мисълта, обличат я, те са неин символ. Зад всяка дума се крие една или някол­ко мисли. От това следва, че не е нужно лечителят да знае езика на някого, за да го излекува, т. е. англича­нин може да помогне на германец, без да знае нито ду­ма от немския. Безразлично на какъв език е произне­сена заповедта, умът на клетката разбира стоящата зад нея мисъл. Удивително и просто! Това е ключ, кой­то отваря всички „врати“, в случая всички телесни „умове“.

Нека .ви предупредим: простотата на предлаганата тук форма на лечение не бива да ви подведе и да я пропуснете или отхвърлите — тя е една от най-добри­те, горещо ви я препоръчваме!

И в този случай терапията може да приложим върху себе си, при това с много добри резултати. Себелечението с мисловна сила става, като вашият ум дава разпореждане на „умовете“ на клетките и тъканите точно така, както когато лечителят лекува другиго. Ние даже ви препоръчваме да изпробвате най-напред-вър­ху себе си тази форма, винаги ще се намери какво да поизлекувате у себе си.

За себелечението може да се напише отделен голям труд, но книгата ни има за задача да даде само основ­ните насоки на окултната терапевтика по най-кратък и разбираем начин. Нашата препоръка е да обмисляте, прилагате, комбинирате и допълвате знанията, дадени ви тук.