Към общество на знанието

Приоритет на растежа и работните места

·1    Съюзът възнамерява да отговори на глобализацията, като направи европейската икономика по-конкурентоспособна (либерализация на телекомуникациите, услугите и енергетиката).
·2    Съюзът подкрепя реформаторските програми на своите държави-членки като улеснява обмяната на добри практики.
·3    Той се стреми да съчетава потребността от растеж и конкурентоспособност с целите на социалното сближаване и устойчивото развитие, които са в основата на европейския модел.
·4    В структурните фондове на ЕС ще се отделят повече средства за обучение, иновации и научни изследвания през бюджетния период 2007—2013 г.

В началото на 90-те години две големи промени започват да видоизменят икономиките и ежедневието в целия свят, включително и в Европа.  Едната е глобализацията на икономиката в резултат на създалата се взаимозависимост на икономиките навсякъде по света. Другата — технологичната революция, включително Интернет и новите информационни и комуникационни технологии.