Към ИАОС е оборудвана лаборатория за контрол на ГМО в околната среда

Към Изпълнителната агенция по околна среда /ИАОС/ е оборудвана специализирана лаборатория за анализ на генетично модифицирани организми, която ще функционира като инструмент за контрол на ГМО в околната среда.
Това е първата в България лаборатория, която ще изследва проби от околната среда. Оборудвана е с четири автоматизирани системи – за пробоподготовка, апарат за класически PCR анализ, апарат за количествен PCR анализ в реално време и система за генетичен анализ. Разполага с три отделни работни помещения. Екипът се състои от специалисти, доктори на науките, по молекулярна биология и молекулярна генетика. Предстои дейността на лабораторията да бъде сертифицирана и да бъдат разработени програми за контрол на ГМО в околната среда.
За осъществяване на ефективен контрол лабораторията ще извършва:
• Качествен анализ за определяне наличие на генетично изменена ДНК в проби от околна среда.
• Количествен анализ за определяне процента на генетично изменена ДНК, сравнено към обща ДНК в дадена проба.
• Секвениране /метод за анализ/ и доказване на генетично изменена ДНК.

Министър Нона Караджова направи необходимите постъпления за присъединяването на лабораторията към Европейската Мрежа на ГМО лабораториите. Очаква се това да се случи на 25 февруари 2010 г. в Испра (Италия), когато ще се проведе Управителен съвет на организацията.
Членството ни ще осигури бързото внедряване на стандартизирани методи за контрол на ГМО в Република България.
ГМО мрежата е единствената по рода си платформа от експерти на ЕС, които играят значима роля при разработването, идентификацията и стандартизацията на методи за пробонабиране, детекция, идентификация и количествено определяне на генетично модифицирани организми в широк спектър от продукти, включително и на проби в околната среда. Мрежата се състои от 100 национални лаборатории, които представляват 27-те държави – членки на ЕС. Тази европейска лабораторна общност функционира на принципа на взаимно сътрудничество. Членовете на ГМО мрежата имат осигурен достъп до базата данни от хармонизирани и стандартизирани методи, които иначе остават недостъпни.